ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูคอมพิวเตอร์ , เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ , สารสนเทศ  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
18,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
ชาย  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
08-มิถุนายน-2523  
อายุ :
39  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
อื่นๆ 
วิชาเอก :
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
เกรดเฉลี่ย :
3.12 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
พอใช้  
ดี  
ดี  
ดี  
-
 
 
 
 
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดีมาก  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
พอใช้  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
พอใช้  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
พอใช้  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
พอใช้  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
พอใช้  
6.2 Web based Application
พอใช้  
6.3 Mobile Application
พอใช้  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
-  
8. Database ที่ชำนาญ
-  
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ดีมาก  
9.2 Linux / Unix
ดี  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
ดีมาก  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
พอใช้  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
ทางด้านกีฬา , ซ่อมคอมพิวเตอร์ , ลงโปรแกรมต่าง ๆ งานด้านโสตฯ , ซ่อมโทรศัพท์ , วงจรปิด , เครื่องเสียง , ออกแบบระบบอินเตอร์เน็ต  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
เครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ชั้น 5  
-  
พ.ศ.2554  
ครูผู้สอนดีเด่น สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
พ.ศ.2557  
ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1 สาขา พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์  
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
พ.ศ.2548  
ชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอล  
เทศบาลท่าเรือท่ามะกา  
พ.ศ.2556 และ 2558  
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
24-ตุลาคม-2545  
-จนถึงวันสุดท้าย :
14-กันยายน-2554  
ตำแหน่ง 1 :
ครูผู้สอนช่างอิเล็กทรอนิกส์  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
12,000  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
ประกอบอาชีพอื่น  
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-พฤศจิกายน-2554  
-จนถึงวันสุดท้าย :
29-เมษายน-2559  
ตำแหน่ง 2 :
ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์และทำหน้าที่งานทะเบียน  
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
15,100  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
ประกอบอาชีพอื่น  
 
3 )
ชื่อสถานประกอบการ 3 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
25-พฤศจิกายน-2559  
-จนถึงวันสุดท้าย :
31-มีนาคม-2563  
ตำแหน่ง 3 :
ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ , ครูผู้สอนพลศึกษา , เจ้าหน้าที่เทคนิค  
เงินเดือนสุดท้าย 3 :
15,000  
สาเหตุที่ลาออก 3 :
ประกอบอาชีพอื่น  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
ปัจจุบันการศึกษาของไทย ยังด้อยกว่าประเทศอื่นอยู่มาก อาจจะเป็นเพราะเทคโนโลยีที่ยังไม่ทันสมัย หรืออาจจะเป็นเพราะเด็กสมัยนี้ไม่ค่อยสนใจที่จะเรียน จะมีเด็กบางส่วนที่สนใจ หรืออาจจะเป็นเพราะครูที่ยังไม่มีคุณภาพ...บ้านของเด็กนักเรียนคือโรงเรียน เด็กนักเรียนใช้เวลาอยู่โรงเรียนมากกว่าอยู่บ้าน เด็กจะมีความรู้ดีหรือไม่ดีไม่ได้อยู่ที่พ่อแม่ทั้งหมด ครูบาอาจารย์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องอบรมและสั่งสอนให้เด็กเป็นคนดีเช่นเดียวกัน ครู-อาจารย์เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เด็กมีความรู้ ความสามารถ ปัญหาการศึกษาของไทยนั้น เราแก้ไขได้ถ้าเราช่วยกันทุกฝ่าย ร่วมมือกันไม่แบ่งซี ไม่แบ่งขั้น ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
สังคมไทยในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อยู่ยากขึ้นทุกวัน มีปัญหาหลายด้าน เช่น ปัญหาทางสังคม ปัญหาครอบครัว ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาทางการเมืองและอีกหลายๆปัญหา ทั้งนี้ทั้งนั้นปัญหาทุกอย่างแก้ไขได้ถ้าคนไทยทุกคนร่วมมือกันช่วยกันแก้ปัญหา (สงสารพระเจ้าแผ่นดินของเราครับ)ท่านไม่ได้สร้างปัญหาแต่อย่างใด แต่ท่านต้องกลับมาแก้ปัญหาให้กับพวกเรา)  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :