ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
15,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
23-พฤษภาคม-2535  
อายุ :
27  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ 
วิชาเอก :
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
เกรดเฉลี่ย :
2.89 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
ดี  
ดี  
ดี  
ดี  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดี  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
พอใช้  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
พอใช้  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
พอใช้  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
พอใช้  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
พอใช้  
6.2 Web based Application
พอใช้  
6.3 Mobile Application
 
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
 
9.2 Linux / Unix
 
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
 
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
การจัดค่ายวิทยาศาสตร์,พิธีกร  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-มกราคม-2560  
-จนถึงวันสุดท้าย :
29-มีนาคม-2562  
ตำแหน่ง 1 :
ครูผู้สอน  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
17200  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
 
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
การศึกษาไทยในปัจจุบันเราจะโทษเด็กอย่างเดียวไม่ได้ว่าทำไมเด็กไม่เก่ง ทำไมเด็กไม่ฉลาดขึ้น ทั้งๆที่ครูผู้สอนต่างก็มีความรู้ความสามารถกันทั้งนั้น ในมุมมองของดิฉันคิดว่าการที่ผู้สอนถ่ายทอดวิชาความรู้โดยที่บางทีผุ้สอนไม่ได้สนใจเลยว่าผุ้เรียนมีความสุขกับการเรียนหรือไม่ เด็กแต่ละคนมีความสามารถในการรับที่แตกต่างกัน ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนของไทยยังมองข้ามความสำคัญของผู้เรียน ถ้าเราสามารถทำให้ผู้เรียนมองเห็นความสำคัญหรือข้อดีของการเรียนก่อนการจัดการเรียนการสอน จะทำให้ผู้เรียนเกิดความชอบหรือสนใจในการเรียนการสอนในวิชานั้นๆมากขึ้น นอกเหนือจากนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการจัดบบรรยากาศในห้องเรียนก้นับว่าเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ของผุ้เรียนอีกด้วย 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
สภาพสังคมไทยในปัจจุบันนับว่ามีปัญหาที่เกิดขึ้นต่างๆมากมาย..โดยส่วนมากปัญหาที่เกิดขึ้นมักมาจากกลุ่มวัยรุ่นที่มีความรู้เท่าไม่ถึงการ หรือความคิดและค่านิยมที่ผิดๆ ซึ่งในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากครอบครัวสถานศึกษา รวมไปถึงชุมชนที่จะต้องเข้ามามีบทบาทและมีส่วนในการช่วยเหลืออบรมบ่มนิสัยเพื่อพัฒนาและเปลี่ยนแปลงทัศนคติของเยาวชนให้ดีขึ้น  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :