ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูสอนวิทยาศาสตร์  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
14,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
21-กันยายน-2534  
อายุ :
27  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ 
วิชาเอก :
วิทยาศาสตร์ 
เกรดเฉลี่ย :
3.22 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดี  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
พอใช้  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
พอใช้  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
พอใช้  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ไม่ได้เลย  
6.2 Web based Application
ไม่ได้เลย  
6.3 Mobile Application
 
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ไม่ได้เลย  
9.2 Linux / Unix
 
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
รำไทย  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
16-พฤษภาคม-2557  
-จนถึงวันสุดท้าย :
30-มีนาคม-2558  
ตำแหน่ง 1 :
ครูสอนวิทยาศาสตร์  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
-  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
สิ้นสุดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
29-มีนาคม-2560  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 2 :
ครูผู้สอน /เจ้าหน้าที่ธุรการ  
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
12000  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
 
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
มีความก้าวหน้ามากขึ้นเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการศึกษาไทยให้ทันสมัย และพัฒนาศักยภาพของตัวผู้เรียน ยุคปฏิรูประบบ มีองค์ประกอบที่ต้องปฏิรูป ๔ ด้าน ดังนี้ ๑. ปฏิรูปการศึกษา จัดการศึกษาที่มุ่งส่งเสริมให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก ปัจจุบัน มุ่งการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต หลักสูตรสำหรับจัดการศึกษาต้องคำนึงถึงความเปลี่ยนแปลงทางสังคม ยึดหลักปรัชญา จิตวิทยา สังคมวิทยา ศึกษาปัญหาที่ทำให้การศึกษาไทยล้มเหลวมาในอดีต เพื่อขจัดจุดอ่อนในการจัดการศึกษาเชิงระบบ มุ่งพัฒนาทุกองค์กรและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ทุกระดับ เพื่อสร้างชุมชนสังคมให้เข็มแข็ง ก้าวสู่สังคมโลกในเศรษฐกิจฐานความรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ ๒. ปฏิรูปสังคม เพื่อสร้างสังคมใหม่ที่ดีงาม ให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ๒.๑ ปลูกฝังค่านิยม ค่านิยมที่ดีงาม เช่น การเคารพผู้อาวุโส ไม่บริโภคสินค้าที่มีราคาแพง ความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ การรู้จักรักษาวิถีชีวิตดั้งเดิม ฯลฯ ๒.๒ ถ่ายทอดวัฒนธรรม วัฒนธรรมที่ดีงามที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เพื่อความเป็นชาติตน ส่งเสริมและเลือกรับวัฒนธรรมที่ดี เป็นต้น ๒.๓ ครอบครัวและสภาพแวดล้อม มีความสำคัญที่จะอบรมบ่มนิสัยให้เด็กเป็นคนดี ปลูกฝังให้มีความรู้ เกิดความรู้ ความคิดอย่างใคร่ครวญ มุ่งสอนให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคม ในยุคข่าวสาร คิดอย่างรอบรู้ รอบด้าน นอกเหนือจากโรงเรียนที่อบรมสั่งสอนทั้งด้านความรู้และคุณธรรมจริยธรรม ๓. ปฏิรูปการเมือง ความขัดแย้งทางการเมืองของกลุ่มนักการเมือง ส่งผลต่อสังคมไทย ทั้ง ทางตรงและทางอ้อม สืบเนื่องจากการศึกษาที่ต้องสร้างบุคคลที่ต้องปลูกฝังแนวคิดให้เกิดความรักชาติ รักแผ่นดินผลประโยชน์ของสังคมส่วนรวม ทำประโยชน์ต่อประเทศชาติ สร้างความเจริญรุ่งเรืองในการบริหารประเทศชาติ มากกว่ารักตนเองและผลประโยชน์ส่วนตน เพื่อลดความขัดแย้งของคนในสังคม ๔. ปฏิรูปเศรษฐกิจ มุ่งเน้นการเป็นผู้ผลิตมากกว่าผู้บริโภค ใช้ประโยชน์จาก ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มุ่งดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง ตามทฤษฎีพอเพียงในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ของไทย ส่งเสริมภูมิปัญญาไทย ลดภาวะเงินเฟ้อ ส่งเสริมอาชีพอิสระมากขึ้น ขยายแรงงานที่มีคุณภาพที่เป็นแรงงานที่มีทักษะและมีความรู้เฉพาะด้าน มากขึ้น เตรียมคนให้มุ่งสู่การเป็นชาติอุตสาหกรรมให้พร้อม เพื่อลดปัญหาการว่างงานและปัญหาสังคมในปัจจุบัน จากบทวิเคราะห์แนวทางการศึกษา พัฒนาการศึกษา เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยสู่ “สังคมแห่งปัญญา” ตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น จะช่วยให้สังคมไทย รอดพ้นและอยู่รอดในสังคมสามารถปรับตัวให้ทันกับโลกความเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ ด้วยการสร้างสังคมแห่งปัญญาในการดำเนินชีวิตเพื่อความสงบสุขของชาติบ้านเมืองและความเจริญรุ่งเรืองให้ทันต่อโลกในยุคโลกาภิวัตน์ของคนในชาติต่อไป.  
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องปกติของธรรมชาติ และมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติที่ต้องเปลี่ยนแปลงด้วย สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงตลอดมาทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และเทคโนโลยี เพียงแต่การเปลี่ยนแปลงในระยะเวลาที่ผ่านมามีผลกระทบที่รวดเร็วมากกว่าในอดีต เพราะการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยมากขึ้นเรื่อยๆ  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
โยนิโสมนสิการ หมายถึงการใช้ความคิดที่ถูกวิธี โดยการสืบค้นต้นเหตุ คิดอย่างมีเหตุมีผล คิดแบบแยกแยะตามสภาพของสิ่งนั้นๆ โดยไม่เอาความรู้สึกด้านตัณหา อุปทานของตนเองมาจับ อธิบายได้ว่า ในระบบการศึกษาอบรม โยนิโสมนสิการ เป็นการฝึกการใช้ความคิด รู้จักคิดวิเคราะห์ ไม่มองเห็นสิ่งต่างๆอย่างผิวเผินและคล้อยตามคำแนะนำชักจูงของผู้อื่นได้ง่าย การฝึกหัดให้สามารถใช้ความคิดอย่างมีเหตุมีผลด้วยตนเอง จึงจะสามารถตัดสินใจและปฏิบัติงานได้สำเร็จและถูกต้อง โยนิโสมนสิการเป็นองค์ประกอบภายในคู่กับกัลยาณมิตร ซึ่งเป็นองค์ประกอบภายนอก 12. กัลยาณมิตร หมายถึง บุคคลผู้เพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติที่สั่งสอน แนะนำ ชี้แจง ชักจูง ช่วยเหลือ บอกช่องทาง เป็นแบบอย่างที่ดี เกื้อกูลแก่กัน ให้ดำเนินก้าวหน้าไปด้วยดีในการศึกษา การครองชีวิต การประกอบกิจการ การปฏิบัติธรรม ไปในทางที่ถูกต้อง มิใช่หมายถึงเพื่อดีเพียงอย่างเดียว