ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์,ครูชีววิทยา  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
15,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
20-มิถุนายน-2535  
อายุ :
27  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
วิทยาศาสตร์ 
วิชาเอก :
ชีววิทยา 
เกรดเฉลี่ย :
3.13 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดี 
ดี 
ดี 
ดี  
อังกฤษ
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดี  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
ไม่ได้เลย  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
พอใช้  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
พอใช้  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ไม่ได้เลย  
6.2 Web based Application
ไม่ได้เลย  
6.3 Mobile Application
 
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ไม่ได้เลย  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
ใช้โปรแกรม Microsoft Office ,Photoshop  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
08-กันยายน-2558  
-จนถึงวันสุดท้าย :
15-เมษายน-2559  
ตำแหน่ง 1 :
QA analyst  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
12000  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
ออกมาประกอบอาชีพครู  
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
02-พฤษภาคม-2559  
-จนถึงวันสุดท้าย :
02-พฤษภาคม-2560  
ตำแหน่ง 2 :
ครูอัตราจ้าง  
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
5000  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
หมดสัญญาจ้าง  
 
3 )
ชื่อสถานประกอบการ 3 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
16-กรกฎาคม-2561  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 3 :
ครูสอนวิทยาศาสตร์,สอนชีววิทยา  
เงินเดือนสุดท้าย 3 :
15500  
สาเหตุที่ลาออก 3 :
ปัจจุบันยังทำงานอยู่  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
การศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการทำให้มนุษย์กลายเป็นพลเมืองของสังคมฉะนั้นการศึกษาจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่ควรให้ความสำคัญ การศึกษาที่ดีควรควบคู่ไปกับการเรียนรู้ การได้รับการถ่ายทอดความรู้ และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง จึงเป็นการเสริมสร้างความรู้และปัญญาโดยมีการเอื้อต่อกัน การศึกษาที่ดีต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างเช่น ผู้สอนที่มีความสามารถ สื่อที่จำเป็นต่อการศึกษา ความพร้อมของผู้ศึกษา หากสามารถศึกษาได้ดีแล้วก็จะสามารถนำความรู้ความสามารถที่เกิดขึ้นนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง แก่ครอบครัว และประเทศชาติได้  
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
สภาพสังคมไทยทีมีมาแต่ช้านานคือไทยเป็นสยามเมืองยิ้ม มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน แต่ด้วยเพราะเหตุแห่งการเสื่อมต่อศีลธรรมอันดีงาม อาจทำให้สภาพสังคมไทยเปลี่ยนไป ดิฉันจึงอยากเป็นส่วนหนึ่งในสังคมที่ช่วยปลูกฝังเยาวชนไทย ให้เป็นคนเก่ง ดี มีศีลธรรม  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
ในกระบวนการพัฒนาปัญญา ความมีกัลยาณมิตรน้ี จัดได้ว่าเป็นระดับความเจริญปญัญา ในขั้นศรัทธา ส่วนในระบบการศึกษาอบรม ความมีกัลยาณมติรควรมีความหมายครอบคลุม ทั้งตัวบุคคลผู้อบรมสั่งสอน เช่น พ่อแม่ ครูอาจารย์ เป็นต้น ทั้งคุณสมบัติของผู้สอน ทั้งหลักการ วิธีการ อุปกรณ์ อุบายต่างๆในการสอน และการจัด ดําเนินการต่างๆ ทุกอย่างทร่ผู้มีหน้าที่ให้การศึกษาจะพึงจัดทำเพื่อให้การศึกษาอบรมได้ผลดี ตลอดจนหนังสือ สื่อมวนชน บุคคลตัวอย่าง เช่นมหาบุรุษ หรือ ผู้ประสบความสําเร็จ โดยธรรม และสิ่งแวดล้อมทางสังคมทั้งหลายที่ดีงาม เป็นประโยชน์ เท่าที่จะเป็นองค์ประกอบภายนอก ในกระบวนการพัฒนาสู่ปัญญานั้นได้ โยนิโสมนสิการ คือ การทําในใจอย่างแยบคาย การใช้ความคิดถูกวิธีความรู้จักคิด คิดเป็น หรือคดิอย่างมีระเบียบ กล่าวคือ การรู้จักมอง รู้จักพิจารณาสิ่งทั้งหลาย โดยมองตามที่สิ่งนั้นๆ มันเป็นของมันและโดยวิธีคิด หาเหตุผล สืบค้น ถึงต้นเค้าสืบสาวให้ตลอดสาย แยกแยะสิ่งนั้นๆ หรือปัญหานั้นๆออก ให้เห็นตามสภาวะ และตามความสัมพันธ์สืบทอดแห่งเหตุปัจจัยโดยไม่เอา ความรู้สึกด้วยตัณหาอุปาทานของตนเข้าจับ ดังนั้นเมื่อเกิดกัลยาณมติรขึ้นก็จะได้รับการสดับธรรม โดยการได้ฟังการแนะนํา หรือเห็นการปฏิบัติเป็นตัวอย่าง จนเห็นว่าดีจนบังเกิดเป็นศรัทธาความเช่ือที่ถูกต้องเห็นดีในหลักธรรมนั้นๆ เมื่อมีความเชื่อที่ถูกต้องก็จะเกิดการปฏิบัติอย่างถูกต้องอีกทางก็ก่อให้เกิดโยนิโสมนสิการ เมื่อเกิดการคิด การกระทําในใจอย่างแยบคาบ ก็จะพิจารณา เกิดการปฏิบัติอย่างถูกต้อง