ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
อาจารย์,ครู,ฝ่ายวิชาการ,ฝ่ายทะเบียน  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
17,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
17-พฤศจิกายน-2518  
อายุ :
43  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาโท  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ 
วิชาเอก :
บริหารการศึกษา 
เกรดเฉลี่ย :
3.95 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
พอใช้  
ดี  
ดี  
ดี  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดีมาก  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
พอใช้  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
ไม่ได้เลย  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
พอใช้  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
พอใช้  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ไม่ได้เลย  
6.2 Web based Application
ไม่ได้เลย  
6.3 Mobile Application
 
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ไม่ได้เลย  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
พอใช้  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
1.งานเขียนประเภทบทความ,หนังสือ,นิทาน 2.การเป็นพิธีกรและวิทยากร 3.การคิดสูตรอาหารและทำอาหาร 4.วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ด้วยโปรแกรม SPSS  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
03-มีนาคม-2557  
-จนถึงวันสุดท้าย :
30-มีนาคม-2560  
ตำแหน่ง 1 :
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารบุคคล  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
35000  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
ทำธุระเรื่องที่ดินที่บ้านและย้ายบ้าน  
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-มิถุนายน-2553  
-จนถึงวันสุดท้าย :
30-กันยายน-2555  
ตำแหน่ง 2 :
นักทรัพยากรมนุษย์  
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
12000  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
เป็นลูกจ้างชั่วคราว  
 
3 )
ชื่อสถานประกอบการ 3 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-ตุลาคม-2547  
-จนถึงวันสุดท้าย :
31-พฤษภาคม-2553  
ตำแหน่ง 3 :
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ  
เงินเดือนสุดท้าย 3 :
15000  
สาเหตุที่ลาออก 3 :
ไม่สะดวกเดินทางไปประจำต่างจังหวัด  
 
4 )
ชื่อสถานประกอบการ 4 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-เมษายน-2545  
-จนถึงวันสุดท้าย :
30-เมษายน-2546  
ตำแหน่ง 4 :
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย,สังคมศึกษา และฝ่ายวิชาการ  
เงินเดือนสุดท้าย 4 :
8000  
สาเหตุที่ลาออก 4 :
เลี้ยงดูบุตร  
 
5 )
ชื่อสถานประกอบการ 5 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-เมษายน-2560  
-จนถึงวันสุดท้าย :
19-พฤศจิกายน-2560  
ตำแหน่ง 5 :
 
เงินเดือนสุดท้าย 5 :
N/A  
สาเหตุที่ลาออก 5 :
รับงานฟรีแลนซ์ระหว่างรองานประจำ  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
การจัดการศึกษาในสังคมไทยควรศึกษาข้อดีและจุดด้อยในอดีตนำมาประยุกต์ใช้ ไม่ควรนำหลักการจัดการศึกษาของตะวันตกทั้งหมดมาใช้เนื่องจากบริบททางสังคมต่างกันโดยเฉพาะการก้าวเข้าสู่ยุค 4.0 ผู้สอนจะต้องสอนให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ มากกว่าการท่องจำ 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
สังคมไทยควรเป็นสังคมที่เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ควรมี Knowledge Center ในทุกชุมชน เพื่อสร้างการเรียนรู้ของประชาชน มากกว่าการสอนหนังสือแต่เป็นการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติ  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
ในปัจจุบัน มีมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้มากกว่า 1 ภาษา เพราะกระแสโลกาภิวัตร์ที่นำพาให้คนไทยเข้าไปสู่อารยประเทศมากขึ้น ตลอดจนก้าวเข้าสู่การเป็นหนึ่งในเสาหลักของ AEC ได้อย่างสง่างาม