ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครู  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
15,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
ชาย  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
14-กันยายน-2531  
อายุ :
31  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิชาเอก :
คอมพิวเตอร์ 
เกรดเฉลี่ย :
3.60 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดี 
พอใช้ 
ดีมาก 
ดี  
อังกฤษ
พอใช้  
ดีมาก  
พอใช้  
ดี  
ภาษาญี่ปุ่น(กำลังศึกษา)
 
 
 
 
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดีมาก  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
ไม่ได้เลย  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
ดี  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
พอใช้  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ดี  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ไม่ได้เลย  
6.2 Web based Application
ดี  
6.3 Mobile Application
 
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ดี  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
หมากกระดาน ได้แก่ หมากล้อมจีน หมากรุกไทย  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
ผ่านการอบรมมาตรฐานความรู้พื้นฐานสภากาชาดไทย  
เหล่ากาชาดจังหวัดระนอง  
2552  
จบหลักสูตรภาษาอังกฤษออนไลน์  
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์  
2551  
ชนะเลิศหมากล้อมประเภททีม ระดับภาคใต้  
วิทยาลัยเทคนิคพังงา  
2551  
รางวัลชมเชยธรรมะ ทางก้าวหน้า ลำดับที่ 3  
โรงเรียนอนุบาลระนอง  
2542  
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
-  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 1 :
พนักงานหน้าลาน(เติมน้ำมัน)  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
4,500 บาท  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
เป็นงานเสริมระหว่างเรียน  
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
-  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 2 :
ครูจินตคณิต ครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ประถม  
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
8,000 บาท  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
ได้งานใหม่  
 
3 )
ชื่อสถานประกอบการ 3 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
-  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 3 :
ครูศูนย์การเรียนชุมชน  
เงินเดือนสุดท้าย 3 :
15,000 บาท  
สาเหตุที่ลาออก 3 :
หมดสัญญาจ้าง  
 
4 )
ชื่อสถานประกอบการ 4 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
-  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 4 :
รับโฆษณาจากเว็บ yengo มาติดใน blogger  
เงินเดือนสุดท้าย 4 :
10 ดอลลาร์  
สาเหตุที่ลาออก 4 :
กำลังหางาน  
 
5 )
ชื่อสถานประกอบการ 5 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
-  
-จนถึงวันสุดท้าย :
31-มีนาคม-2563  
ตำแหน่ง 5 :
ครูคอมพิวเตอร์  
เงินเดือนสุดท้าย 5 :
15000  
สาเหตุที่ลาออก 5 :
เจ้าของสถานศึกษาให้หางานใหม่เพราะจะปิดกิจการ  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
การศึกษาไทยในปัจจุบันมีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง แต่ปัญหาหลักที่ทำให้การศึกษาไทยยังขาดคุณภาพนั้นไม่ได้มาจากหลักสูตรเพียงอย่างเดียว อาจกล่าวได้ว่า การพัฒนาบุคลากรของประเทศจะประสบความสำเร็จได้นั้นต้องเกิดจากปัจจัยภายในซึ่งเป็นแรงเสริมทางบวกของตัวผู้เรียนเอง 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
สังคมไทยในปัจจุบัน มีผู้คนหลากหลายมากมาย ทั้งผู้คนที่ดีและไม่ดี ผู้คนที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันและมีผู้คนอีกหลากหลายลักษณะปะปนกันอยู่ในสังคม เราไม่สามารถกำหนดหรือควบคุมทิศทางของสังคมให้เป็นไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งได้ แต่เราสามารถเลือกที่จะปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
สิ่งใดๆ ที่ไม่ใช่ 0% แปลว่า ยังมีโอกาสสำเร็จแต่สิ่งเหล่านั้นจะไม่สำเร็จเนื่องมาจากสาเหตุที่ยังไม่ลงมือทำอย่างตั้งใจต่างหาก