ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูสอนวิทยาศาสตร์  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
18,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
10-กุมภาพันธ์-2532  
อายุ :
30  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
วิทยาศาสตร์ 
วิชาเอก :
ชีววิทยา 
เกรดเฉลี่ย :
2.81 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
ฝรั่งเศส
 
 
 
 
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดีมาก  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
พอใช้  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
พอใช้  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
ดี  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ไม่ได้เลย  
6.2 Web based Application
ไม่ได้เลย  
6.3 Mobile Application
 
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ไม่ได้เลย  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
เล่นกีฬา เช่น วอลเล่บอล ปิงปอง แบดมินตัน  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
ช่วยงานฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพิพิธภัณฑ์มีชีวิต สำหรับุคคลากร  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
2556  
รางวัลชมเชยในการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ในโครงงานของนิสิตชั้นปีที่๔  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
2555  
ช่วยจัดกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ของภาควิชา  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
2555  
ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยสอน (TA)  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
2554  
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
02-มีนาคม-2561  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 1 :
ครูสอนพิเศษ  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
18000  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
-  
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-มิถุนายน-2559  
-จนถึงวันสุดท้าย :
31-มีนาคม-2561  
ตำแหน่ง 2 :
ครูสอนวิทยาศาสตร์  
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
21000  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
-  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
การศึกษาไทยส่วนใหญ่ ยังเป็นการยัดเยียดความรู้แบบหว่านแห โดยที่ไม่คำนึกถึงความชอบของเด็กที่ต้องเรียน ออกนอกห้องเรียนก็ลืมหมด และเด็กแต่ละคนมีความชอบหรือความถนัดไม่เหมือนกัน ครูหรือผู้ปกครองควรให้เด็กเลือกในสิ่งที่ตัวเองชอบ เพื่อเขาจะได้มีความสุขในการเรียน  
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
สภาพสังคมไทยสมัยนี้มีปัญหาเกิดขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านสภาพแวดล้อมหรือปัญหาทางสังคม ทำให้คนไทยเกิดความเครียดมากขึ้น มีการแข่งขันกันสูง หากใครจัดการกับตัวเองได้ก็จะไม่เกิดปัญหามากมาย หากคนใดไม่สามารถจัดการตัวเองได้ก็จะส่งผลให้เกิดแรงกดดันทำให้คนไทยเกิดเป็นปัญหาขัดแย้งต่อกันความเห็นแก่ตัวของคนก็จะเกิดขึ้นและส่งผลต่อสังคมเป็นวงกว้างต่อไป  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
การมีกัลยาณมิตรที่ดีนั้นย่อมทำให้ชีวิตเราดี หากแต่ว่าตัวเราก็ต้องมีโยนิโสมสิด้วยเพื่อให้ตัวเองนำเนินชีวิตได้อย่างไม่ประมาท การศึกษาก็เช่นกัน หากเราเลือกในสิ่งที่เราไม่ชอบ ไม่รัก เวลาเรียนไปเรียนก็จะไม่มีความสุข มีแต่จะทุกข์ อาจทำให้การเรียนถดถอย หากเราเลือกในสิ่งที่เรารัก ไม่ว่าเหนื่อยแค่ไหนเราก็จะฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆเหล่านั้นไปได้