ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน/ครูสอนวิชาบัญชี  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
26,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
06-มกราคม-2532  
อายุ :
31  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาโท  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
บัญชี-การเงิน-การธนาคาร 
วิชาเอก :
บัญชีบริหาร 
เกรดเฉลี่ย :
3.21 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ไม่มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดี 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดี  
อังกฤษ
พอใช้  
ดี  
ดี  
ดี  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดีมาก  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
ไม่ได้เลย  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
พอใช้  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
พอใช้  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
พอใช้  
6.2 Web based Application
พอใช้  
6.3 Mobile Application
ดี  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
พอใช้  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
พอใช้  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
นาฏศิลป์ - รำไทย, ร้องเพลง, เต้น  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
งานนิพนธ์การประเมินความเสี่ยงการดำเนินงาน ธุรกิจบริการ สถาบันสอนภาษา  
มหาวิทยาลัยบูรพา  
2556  
เพชรแท้ในชัยพฤกษ์  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
2553  
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-พฤศจิกายน-2553  
-จนถึงวันสุดท้าย :
31-สิงหาคม-2554  
ตำแหน่ง 1 :
พนักงานบัญชีลูกหนี้-เจ้าหนี้ ภาษีซื้อ-ขาย  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
15000 บาท  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
ต้องการเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่งาน  
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-กุมภาพันธ์-2555  
-จนถึงวันสุดท้าย :
01-กันยายน-2557  
ตำแหน่ง 2 :
พนักงานฝ่ายบัญชี-การเงิน  
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
23000 บาท  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
ต้องการเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่งาน  
 
3 )
ชื่อสถานประกอบการ 3 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
06-พฤษภาคม-2558  
-จนถึงวันสุดท้าย :
28-กุมภาพันธ์-2561  
ตำแหน่ง 3 :
ครูงานบัญชีและการเงิน  
เงินเดือนสุดท้าย 3 :
25000 บาท  
สาเหตุที่ลาออก 3 :
ประกอบธุรกิจส่วนตัว  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
การศึกษาของไทยในปัจจุบันประสบปัญหา การพัฒนาการศึกษาให้เท่าทันประเทศอื่นๆ แต่โดยส่วนตัวแล้วยังคงมีความเห็นว่าการศึกษาไทยเราไม่ได้ด้อยไปกว่าประเทศอื่่นๆแต่อย่างใด เพียงแต่ยังขาดผู้ถ่ายทอดวิชาที่มีความรู้ ความสามารถ ความสนใจใส่ใจ และความทุ่มเทที่จะพัฒนาความรู้ของตนเองเพื่อมาถ่ายทอดต่อผู้รับการศึกษาเป็นอย่างมาก ถ้าผู้ที่มีหน้าที่และบทบาทในถ่ายทอดการศึกษาเหล่านั้น เป็นผู้ที่ทุ่มเทและพัฒนา ปฏิบัติต่อหน้าที่และบทบาทของตนได้ดีเยี่ยม การศึกษาไทยเราจะพัฒนาไปในทางที่ดีและจะก้าวทันประเทศอื่นๆอย่างแน่นอน  
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
ดิฉันเห็นว่าสภาพสังคมไทยทุกวันนี้มีภัยอันตรายอยู่รอบด้าน เยาวชนในสังคมควรได้รับการดูแลและใส่ใจอย่างใกล้ชิด สภาพสังคมในปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่าผู้ที่ไม่ระวังตนเอง ไม่คิดไตร่ตรอง หลงเชื่อผู้อื่นง่าย มักถูกชักจูงไปในทางที่ไม่ถูกไม่ควร หรือเกิดอันตรายต่อตนเองเสมอ การให้การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญที่ควรคำนึงถึงเป็นอันดับแรก เพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดๆการศึกษาจะสอนให้คนมีเหตุมีผลในการไตร่ตรอง มีความรอบรู้ที่จะหาสิ่งที่ดีหรือไม่ดี หากเยาวชนหรือบุคคลใดได้รับการศึกษาที่เพียงพอจะทำให้เกิดอันตรายน้อยลง และเดินไปในทางที่ถูกที่ควรมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
-