ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูประจำชั้น, ครูสอนคณิต-อังกฤษประถม  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
20,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
16-ตุลาคม-2503  
อายุ :
59  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ศิลปศาสตร์ 
วิชาเอก :
English โท: ธุรกิจศึกษา 
เกรดเฉลี่ย :
2.51 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ไม่มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
ดี  
ดี  
ดีมาก  
ดีมาก  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดีมาก  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
ไม่ได้เลย  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
พอใช้  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
พอใช้  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
 
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ดี  
6.2 Web based Application
ดี  
6.3 Mobile Application
ดี  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
English,Thai  
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ดีมาก  
9.2 Linux / Unix
 
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
ดีมาก  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
สอนได้ทั้ง English Maths และ คณิตศาตร์ อุปกรณ์สำนักงาน ไฟฟ้า ประปา ฟ้อนรำ-การแสดง เทนนิส บาสเก็ตบอล วอลเล่บอล บัญชี ภาษี ประกันสังคม  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-ธันวาคม-2561  
-จนถึงวันสุดท้าย :
31-มกราคม-2563  
ตำแหน่ง 1 :
ครูสอนภาษาอังกฤษ  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
N/A  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
 
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-กรกฎาคม-2553  
-จนถึงวันสุดท้าย :
30-พฤศจิกายน-2555  
ตำแหน่ง 2 :
Assistance Teacher ห้อง EP  
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
ืN/A  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
 
 
3 )
ชื่อสถานประกอบการ 3 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
13-สิงหาคม-2537  
-จนถึงวันสุดท้าย :
01-มกราคม-2539  
ตำแหน่ง 3 :
ผู้จัดการโครงการ  
เงินเดือนสุดท้าย 3 :
12000  
สาเหตุที่ลาออก 3 :
ทำธุรกิจส่วนตัว  
 
4 )
ชื่อสถานประกอบการ 4 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-มกราคม-2537  
-จนถึงวันสุดท้าย :
10-สิงหาคม-2537  
ตำแหน่ง 4 :
ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป  
เงินเดือนสุดท้าย 4 :
6000  
สาเหตุที่ลาออก 4 :
เพื่อความก้าวหน้า  
 
5 )
ชื่อสถานประกอบการ 5 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-มกราคม-2524  
-จนถึงวันสุดท้าย :
28-ธันวาคม-2525  
ตำแหน่ง 5 :
Leader of Thai employee  
เงินเดือนสุดท้าย 5 :
8000  
สาเหตุที่ลาออก 5 :
หมดสัญญา  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
ต้องพัฒนาระบบการบริหารการศึกษา มุ่งมั่นในการพัฒนาเยาวชนของชาติ ให้มีความรัก ความเข้าใจ และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อครอบครัว และต่อสังคม  
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
มีการขัดแย้งสูง ต้องสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ให้มีความคิด รู้จักเคารพความคิดของผู้อื่น รู้จักพัฒนาตนเอง  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
1.ต้องการช่วยเหลือสังคมด้วยการสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ที่ดี โดยการให้การอบรมสั่งสอนในสิ่งที่ถูกที่ควร 2.เตรียมความพร้อมทั้งกาย วาจา และใจ 3.เตรียมการสอนทั้งวิชาการ และ จริยธรรม 4.ตั้งใจสอนให้เต็มที่, สอนให้ดีที่สุด และสอนในสิ่งที่ถูกต้อง ที่ใช้ในชีวิตจริงได้ 5.ความเป็นเหตุเป็นผล สำคัญอย่างยิ่งในการอบรมเยาวชน สามารถแก้ปัญหาต่างๆได้ดีที่สุด