ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูสอนวิชาภาษาไทย  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
13,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
ชาย  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
15-มกราคม-2535  
อายุ :
28  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ศิลปศาสตร์ 
วิชาเอก :
ภาษาไทย (เกียรตินิยมอันดับ 1) 
เกรดเฉลี่ย :
3.72 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดี 
ดี 
ดี 
ดี  
อังกฤษ
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดี  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
ไม่ได้เลย  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
ไม่ได้เลย  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
พอใช้  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ไม่ได้เลย  
6.2 Web based Application
ไม่ได้เลย  
6.3 Mobile Application
 
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ไม่ได้เลย  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
พอใช้  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
ความสามารถด้านประชาสัมพันธ์,งานสภานักเรียน,งานปกครอง,งานสารวัตรนักเรียน,ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร,พิธีกร,ครูรับผิดชอบโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม/โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เป็นต้น  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
ครูดีในดวงใจ  
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว  
2559  
ครูดีเด่น  
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว  
2560  
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
10-เมษายน-2554  
-จนถึงวันสุดท้าย :
10-มิถุนายน-2554  
ตำแหน่ง 1 :
ขึ้นรูป  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
12000  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
ศึกษาต่อ  
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
09-มีนาคม-2555  
-จนถึงวันสุดท้าย :
09-พฤษภาคม-2555  
ตำแหน่ง 2 :
 
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
12000  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
ศึกษาต่อ  
 
3 )
ชื่อสถานประกอบการ 3 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
27-ตุลาคม-2556  
-จนถึงวันสุดท้าย :
24-กรกฎาคม-2560  
ตำแหน่ง 3 :
ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา  
เงินเดือนสุดท้าย 3 :
15,800  
สาเหตุที่ลาออก 3 :
ย้ายถิ่นฐานที่อยู่  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
การศึกษาในทุกวันนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้เพื่อก้าวไปพร้อมๆกับเทคโนโลยีและสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆให้กับนักเรียน พร้อมทั้งปรับปรุงแผนการสอนให้ดียิ่งขึ้นตลอดเวลา 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
สังคมไทยจะอยู่ได้นั้นคนไทยต้องมีคุณธรรม ประจำใจและต้องรู้จักการให้อภัยซึ้งกันและกัน มีสัมพันธภาพที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน และที่สำคัญคนไทยต้องรักและสามัคคีกันไว้ สังคมไทยจึงจะสงบสุข  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
เพื่อนร่วมงานทุกคนมีความสำคัญต้องเคารพและให้เกียรติกันอย่างอ่อนน้อมจริงใจ เพราะการทำงานที่ดีจะเกิดประโยชน์สูงสุดนั้นต้องทำงานร่วมกันเป็นทีมที่มีคุณภาพ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้เรียนซึ้งเป็นกำลังสำคัญในอนาคต