ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูดนตรี  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
15,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
ชาย  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
22-สิงหาคม-2528  
อายุ :
34  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ศิลปศาสตร์ 
วิชาเอก :
ดนตรี 
เกรดเฉลี่ย :
2.34 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
พอใช้  
ดี  
ดี  
ดี  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดี  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
พอใช้  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
ดี  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
พอใช้  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
พอใช้  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ไม่ได้เลย  
6.2 Web based Application
ไม่ได้เลย  
6.3 Mobile Application
ดีมาก  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
พอใช้  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
พอใช้  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ดีมาก  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
-มีประสบการณ์สอนในโรงเรียนประถมศึกษาและสอนอนุบาล -ชำนาญเครื่องดนตรีกีตาร์-อูคูเลเล่ สามารถอ่านโน๊ตดนตรีไทย-สากลได้ -มีประสบการณ์ควบคุมวงดุริยางค์สากล สอนกลอง คีย์บอร์ด เมโลเดียน -สามารถสอนวิชาอื่นๆ เช่น คอมพิวเตอร์,พละศึกษา และวิชาอื่นตามที่ได้ รับมอบหมาย -ใช้โปรแกรมตัดต่อและโปรแกรมอื่นๆบนคอมพิวเตอร์ได้  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
ชนะเลิศอันดับ1 ประกวดดนตรีสากลชิงความเป็นเลิศ  
กระทิงแดง redbull  
2552  
ชนะเลิศอันดับ1 ประกวดดนตรีสากลเทศบาลพิษณุโลก  
เทศบาลพิษณุโลก  
2551  
รองชนะเลิศอันดับ1 ประกวดดนตรีสากลวันพ่อแห่งชาติ  
ถ้วยพระราชทาน  
2550  
รองชนะเลิศอันดับ3 ประกวดดนตรีบึงบอระเพ็ด คอนเทส  
วี สแควร์  
2551  
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
11-พฤษภาคม-2557  
-จนถึงวันสุดท้าย :
31-พฤษภาคม-2559  
ตำแหน่ง 1 :
ครูผู้สอน  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
12,300  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
หมดสัญญา-เรียนต่อครู  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
-ผู้เรียนควรมีโอกาสในการเลือกเรียนสิ่งที่ตนเองชอบและสนใจอย่างอิสระ -เพิ่มกิจกรรมนันทนาการให้ผู้เรียนเพื่อลดความตึงเครียดจากการเรียนที่มากเกินไปในแต่ละวัน -นักเรียนควรได้รับประสบการณ์หลากหลาย เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้  
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
สังคมไทยปัจจุบันพัฒนาด้านวัตถุอย่างรวดเร็ว และการรับวัฒนธรรมจากต่างชาติ มีส่วนทำให้ค่านิยมของคนรุ่นใหม่จำนวนไม่น้อยพึ่งวัตถุภายนอกมากกว่าคุณค่าทางจิตใจ ทิ้งวัฒนธรรมที่ดีงามของคนไทย ขาดจิตสำนึกที่ดีต่อเพื่อนมนุษย์และสภาพแวดล้อม การศึกษาที่มีประสิทธิภาพจะช่วยปรับทัศนคติที่ดีให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกที่ดีต่อผู้อื่นและสังคม  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :