ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
18,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
09-มิถุนายน-2541  
อายุ :
24  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ 
วิชาเอก :
ภาษาอังกฤษ 
เกรดเฉลี่ย :
3.96 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
ดีมาก  
ดีมาก  
ดีมาก  
ดีมาก  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดีมาก  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
พอใช้  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
พอใช้  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
พอใช้  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
พอใช้  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ไม่ได้เลย  
6.2 Web based Application
ไม่ได้เลย  
6.3 Mobile Application
ไม่ได้เลย  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ไม่ได้เลย  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
 
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
ได้รับเหรียญเรียนดี  
มหาวิทยาลัยพะเยา  
2560  
ได้รับเกียรติบัตรผลการเรียนดีเด่น  
มหาวิทยาลัยพะเยา  
2561  
ได้รับเกียรติบัตรผลการเรียนดีเด่น  
มหาวิทยาลัยพะเยา  
2562  
ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการนำเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ 14 และนานาชาติครั้งที่ 1  
มหาวิทยาลัยบูรพา  
2564  
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-พฤษภาคม-2564  
-จนถึงวันสุดท้าย :
31-มีนาคม-2565  
ตำแหน่ง 1 :
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
-  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
จบการศึกษา  
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-ตุลาคม-2564  
-จนถึงวันสุดท้าย :
31-ธันวาคม-2564  
ตำแหน่ง 2 :
พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในโรงเรียน  
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
5000  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
หมดสัญญาจ้าง  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
การศึกษาไทยที่ปัจจุบันเน้นด้านวิชาการ และการเรียนเพื่อไปสอบเป็นส่วนใหญ่ ในความคิดเห็นของข้าพเจ้า การพัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพนั้นไม่สามารถจำกัดอยู่แค่การเรียนทางด้านวิชาการเท่านั้น การพัฒนาทักษะต่าง ๆ ในการใช้ชีวิต เสริมสร้างทักษะการกล้าแสดงออก การคิดวิเคราะห์ และผลักดันให้นักเรียนอยู่ในสังคมได้อย่างเก่งดีมีความสุขนั้น ย่อมสำคัญไม่แพ้กัน ผู้สอนไม่ควรทิ้งนักเรียนที่เรียนไม่เก่งไว้ข้างหลัง ควรก้าวไปพร้อม ๆ กันด้วยการยอมรับในความแตกต่างของบุคคล ความชอบ ความถนัด และเน้นเสริมสร้างทักษะการดำเนินชีวิตในสังคมให้มีศักยภาพมากที่สุด  
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
สภาพสังคมไทยในปัจจุบันในความคิดเห็นของข้าพเจ้านั้น ข้าพเจ้ามองว่าสังคมถูกเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ในยุคสมัยที่ทุกคนสามารถเข้าถึงข่าวสารต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วผ่านอินเตอร์เน็ต ผ่านสมาร์ทโฟน เรียนรู้และศึกษาข้อมูลได้ด้วยตนเอง โดยไม่ผ่านการกลั่นกรองที่ถูกต้อง อาจส่งผลเสียแก่ตนเอง ดังนั้นข้าพเจ้าในฐานะบุคลากรทางการศึกษามองว่า นอกจากครูจะให้ความรู้ในด้านวิชาการแล้ว ควรมุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะการใช้เทคโนโลยี และทักษะการคิดวิเคราะห์ แยกแยะ การตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้ผู้เรียนด้วย เพื่อป้องการการถูกข้อมูลเท็จลวง และอาจส่งผลเสียในอนาคต รวมถึงการดูแลพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีของนักเรียนให้มีขอบเขต  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
จากคำกล่าวที่ว่านักเรียนเปรียบเสมือนผ้าขาวนั้น ข้าพเจ้าเห็นด้วยอย่างยิ่ง ดังนั้นกัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษาจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ในรั้วโรงเรียนที่บ่มเพาะผ้าขาวเหล่านี้เพื่อเป็นอนาคตของชาติ หากครูผู้สอนปฏิบัติตนตามหลักธรรมความเป็นกัลยาณมิตร 7 ประการได้นั้น ย่อมประสบผลสำเร็จในการสอน และการพัฒนาศักยภาพอนาคตของชาติ ใน 1 สัปดาห์นักเรียนใช้ชีวิตอยู่ในรั้วโรงเรียนประมาณ 40 ชั่วโมง ผ้าขาวจะถูกแต้มด้วยสีอะไรขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในโรงเรียนส่วนหนึ่ง เมื่อโรงเรียนมีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยกัลยาณมิตร อบอุ่น นักเรียนมีความสุข ผ้าขาวย่อมมีแต่สีสันสดใส หากแต่สภาพแวดล้อมในโรงเรียนเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความกลัว การด่าทอ และการแข่งขัน ผ้าขาวย่อมกลายเป็นสีเทาหรือดำ