ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
12,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
ชาย  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
17-ตุลาคม-2541  
อายุ :
23  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
วิทยาศาสตร์ 
วิชาเอก :
ชีววิทยา 
เกรดเฉลี่ย :
2.63 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ไม่มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดี 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
พอใช้  
พอใช้  
ดี  
ดี  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดีมาก  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
ไม่ได้เลย  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
พอใช้  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
ไม่ได้เลย  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ไม่ได้เลย  
6.2 Web based Application
ไม่ได้เลย  
6.3 Mobile Application
ไม่ได้เลย  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
พอใช้  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
พอใช้  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
 
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
5th AOAC Contest : Microbiological and Chemical Proficiency Testing  
AOAC INTERNATIONAL Thailand Section  
2562  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
ปัจจุบันการศึกษาไทยจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านหลังสูตร ผู้สอน และผู้เรียน เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมไทย และเพื่อเท่าทันความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และสังคมโลก การศึกษาไทยจะต้องไม่ใช้การเรียนรู้เพียงแค่ในหนังสือ และอยู่แต่ในห้องเรียนเพียงเท่านั้น ควรให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้เห็น และเรียนรู้จากนอกห้องเรียนมากขึ้น เพื่อความเข้าใจและเห็นภาพตาม จากการเรียนการสอนภายในห้องเรียน ซึ่งจะทำให้นักเรียนเช้าใจและเรียนรู้ได้ดีมากขึ้น นอกจากนี้ควรลดภาระงานงานของนักเรียนให้น้อยลง แต่ใช้การประเมินจากในห้องเรียนแทน เช่น การถาม-ตอบ การสอบเก็บคะแนน ซึ่งจะทำให้ผู้สอนสามารถประเมินผู้เรียนแบบรายบุคคลได้ ว่านักเรียนเข้าใจในบทเรียนมากน้อยเพียงใด และจะได้ทำการปรับเปลี่ยนวิธีการเรียน การสอนได้อย่างทันท่วงที 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
ปัจจุบันสังคมไทยมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ในหลาย ๆ ด้าน แต่ความเจริญก้าวหน้าก็ต้องแลกมาด้วยพฤติกรรมที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปของคนไทย เช่น เกิดการแข่งขันที่สูงขึ้น การต่อสู้กับสิ่งที่ตามมาพร้อมกับความเจริญ การอยู่กับเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่สิ้นสุด จนบางที่ก็ลืมคำนึงถึงผลกระทบที่จะตามมาในอนาคตไม่ว่าจะต่อตนเอง ครอบครัว สิ่งมีชีวิตร่วมสังคม หรือแม้แต่สิ่งแวดล้อม ที่จะต้องสูญเสียไป ดังนั้นสังคมไทยในปัจจุบันนอกจากจะต้องใช้ชีวิตร่วมกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และความเจริญที่มากขึ้นแล้ว ก็ควรที่จะต้องคำนึงถึงผลกระทบที่จะตามมาในอนาคตด้วย ซึ่งจะทำให้สังคมไทยหน้าอยู่มากขึ้น  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
กัลยาณมิตร คือเพื่อนที่ดี ถ้าเราได้เพื่อนที่ดี คบเพื่อนที่ดี จะก่อให้เกิดความดีงาม และความเจริญต่อตัวเรา ต่องาน ต่อการศึกษา ดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า คบคนพาลพาไปหาผิด คบบัณฑิตพาไปหาผล โยนิโสมนสิการ คือความสมเหตุสมผล คิดใตร่ตรองอย่างถี่ถ้วน เป็นระบบ เป็นผู้ฉลาดในการคิด ถ้านำมาใช้กับการศึกษาผู้ที่นำมาปรับใช้ก็จะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำ มีเหตุผลในทุก ๆ เรื่อง รอบครอบคิดใตร่ตรองอย่างละเอียดและแม่นยำ