ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูภาษาจีน  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
12,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
10-ตุลาคม-2542  
อายุ :
22  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ศิลปศาสตร์ 
วิชาเอก :
ภาษาจีน 
เกรดเฉลี่ย :
3.71 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
ดี  
ดี  
ดี  
ดี  
ภาษาจีน
ดี  
ดี  
ดีมาก  
ดี  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดี  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
ไม่ได้เลย  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
ไม่ได้เลย  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
พอใช้  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ไม่ได้เลย  
6.2 Web based Application
ไม่ได้เลย  
6.3 Mobile Application
ไม่ได้เลย  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
-  
8. Database ที่ชำนาญ
-  
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ไม่ได้เลย  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
วาดภาพสีน้ำ,ร้องเพลง chorus  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
02-พฤศจิกายน-2564  
-จนถึงวันสุดท้าย :
01-มีนาคม-2565  
ตำแหน่ง 1 :
ครูฝึกสอนภาษาจีน  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
N/A  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
 
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
การศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการทำให้มนุษย์กลายเป็นพลเมืองของสังคมที่ดีขึ้นได้ ฉะนั้นการศึกษาจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการให้ความสำคัญ การศึกษาที่ดีควรควบคู่กับการเรียนรู้ อาศัยปัจจัยหลายอย่างเช่น ผู้สอนที่มีความสามารถ สื่อที่จำเป็นต่อการศึกษา ความพร้อมของผู้ศึกษา ถ้าหากศึกษาได้ดีแล้วก็จะสามารถนำความรู้ความสามารถที่เกิดขึ้นนำไปใช้ประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวและประเทศชาติได้ การศึกษาไทย ในปัจจุบันมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในเหมาะสมกับความต้องการของนักเรียนอยู่เสมอ เพื่อที่จะให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ดีขึ้น การถ่ายทอดความรู้จากครูสู่นักเรียน เป็นสิ่งที่สำคัญมากสื่อการสอนและเทคนิคต่างๆที่จะสามารถเพิ่มความรู้ความเข้าใจแก่นักเรียน ในปัจจุบันด้วยสถานการณ์โควิดแพร่ระบาดการเข้าถึงการศึกษาไม่เพียงแต่จะอยู่ที่โรงเรียน อยู่ที่บ้านก็สามารถเรียนได้ ผ่าน application ต่างๆ ในบางพื้นที่อาจจะยังคลาดแคลนการเข้าถึงเรื่องการศึกษาอยู่ ซึ่งหากนำความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆไปเผยแพร่ได้แล้วนั้นก็จะสามารถและการกระจายโอกาสแก่นักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลได้รับการศึกษาที่ทั่วถึงยิ่งขึ้น 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
สภาพสังคมไทยในปัจจุบัน ยังคงเป็นสังคมแห่งการให้และอภัยซึ่งกันและกัน เป็นสยามเมืองยิ้ม ถึงแม้จะเกิดปัญหาความไม่เข้าใจกันในบางเรื่องแต่ท้ายที่สุดแล้ว การฟังเหตุผลของทั้งฝ่ายคนรุ่นใหม่และคนรุ่นก่อนก็จะเป็นการเข้าใจกันคนละครึ่งทางเพื่อนำมาสู่ความสงบและข้อตกลงที่พึงพอใจกันทั้งสองฝ่าย ดิฉันจึงอยากเป็นส่วนหนึ่งที่จะปลูกฝังเยาวชนไทยให้เป็นคนเก่งคนดีมีศีลธรรม  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
กัลยาณมิตร คือ มิตรที่ดี มิตรแท้ ในการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ด้วยการคิดแบบโยนิโสมนสิการ เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ครูเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตนที่ดีและสร้างแรงจูงใจ ให้ผู้เรียนเกิดความความศรัทธาที่จะเรียนรู้ ฝึกให้ผู้เรียนได้ คิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหาและคิดหาต้นเค้าปลายเหตุ