ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูเอกปฐมวัย  
ประเภทของงาน :
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
เงินเดือนที่ต้องการ :
12,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
28-สิงหาคม-2541  
อายุ :
23  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ศิลปศาสตร์ 
วิชาเอก :
ปฐมวัย 
เกรดเฉลี่ย :
ยังไม 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ไม่มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดี 
ดี 
ดี 
ดี  
อังกฤษ
ดี  
ดี  
ดี  
ดี  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดีมาก  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
ดี  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
ดี  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
พอใช้  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
พอใช้  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
พอใช้  
6.2 Web based Application
พอใช้  
6.3 Mobile Application
พอใช้  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
พอใช้  
9.2 Linux / Unix
พอใช้  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
พอใช้  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
ร้องเพลง ,การเย็บจักรอุตสาหกรรม  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
ตั้งแต่ตอนเด็กที่ผ่านมาของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ผ่านช่วงเลานั้นมาจนถึงทุกวันนี้ ข้าพเจ้าได้เห็นได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างมากมาย และข้าพเจ้าคิดว่าเราจะมีชีวิตที่ดีได้ ต้องเริ่มจากจุดเริ่มต้นที่ดี สภาพแวดล้อมที่ดีและการศึกษาที่ดี ซึ่งการศึกษาไทย มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ข้อเสียคือข้าพเจ้าได้พบเจอคือสถานที่ศึกษาค่อนข้างคับแคบไปสำหรับนักเรียนหลักพันคน ข้อดีคือข้าพเจ้าได้เรียนโรงเรียนที่ดี มีบุคลากรครูที่รักและใส่นักเรียน ให้ทั้งความรู้ ความรักความเมมตตา ซึ่งเป็นสิ่งที่ครูปฐมวัยควรมีคุณสมบัตินี้เป็นอย่างยิ่ง ข้าพเจ้ายังจำความรู้สึกที่คุณครูมีต่อข้าพเจ้าและรู้สึกดีใจที่ได้รับการศึกษาและโอกาสหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณครูมอบให้ 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
สภาพสังคมในปัจจุบันเต็มไปด้วยไวรัสต่างๆมากมาย ทำให้ผู้เจ็บป่วย ล้มตายเป็นจำนวนมาก และยังมีผลกระทบต่อบุคคลที่อยู่ในปัจจุบัน แต่ประเทศไทยก็ยังมีวัคซีนป้องกันโรค เพื่อให้บุคลากรในประเทศดำเนินชีวิตได้ตามปกติ  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
เราควรใช้หลักการกัลยาณมิตรที่ดีและโยนิโสมนสิการในการดำเนินชีวิต ซึ่งจะทำให้เกิดผลดีกับตัวเรา ผลงานของเราและบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดกับเรา