ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
16,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
16-พฤศจิกายน-2542  
อายุ :
22  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
วิทยาศาสตร์ 
วิชาเอก :
คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
เกรดเฉลี่ย :
2.91 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ไม่มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดี 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดี  
อังกฤษ
พอใช้  
ดี  
ดี  
พอใช้  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดีมาก  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
ดี  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
ดี  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
ดีมาก  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ดี  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ดีมาก  
6.2 Web based Application
ดีมาก  
6.3 Mobile Application
ดีมาก  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
Java , MATLAB  
8. Database ที่ชำนาญ
My SQL  
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ดีมาก  
9.2 Linux / Unix
ดีมาก  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
ดี  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
 
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
10-มกราคม-2565  
-จนถึงวันสุดท้าย :
16-พฤษภาคม-2565  
ตำแหน่ง 1 :
ติวเตอร์สอนวิชาคณิตศาสตร์  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
N/A  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
 
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
เนื่องจากมีการระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้ระบบการศึกษาได้รับผลกระทบ เช่นเด็กเเละเยาวชนต้องเผชิญปัญหาความรู้ถดถอย โดยจะได้รับผลกระทบสูงสุดในกลุ่มเด็กที่ด้อยโอกาส กลุ่มชนกลุ่มน้อย รวมไปถึงเด็กที่ฐานะทางครอบครัวค่อยข้างยากจน ซึ่งในปี พ.ศ. 2565 ถือเป็นปีแห่งการฟื้นฟูความรู้ของเด็กที่ถดถอยไปในช่วงปีที่ผ่านมา ด้วยวิธีการต่างๆ ซึ่งเน้นให้ครูสามารถประเมิณเด็กให้ได้ ว่าเด็กความรู้หายไปแค่ไหน และมีแนวทางสอนที่จะทำให้เด็กมีความรู้ในระดับที่เหมาะสมกับชั้นที่เรียนอยู่ รวมถึงสถานการณ์โควิดยังไม่หายไป ก็อาจจะต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับโควิดโดยที่ไม่ไปขัดกระบวนการศึกษา ซึ่งการปล่อยให้เด็กไม่ได้เรียนหนังสือนานๆ ย่อมส่งผลเสียหายมากกว่าผลดี ทั้งเรื่องความรู้ สุขภาพกาย ใจ และผลกระทบต่อคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยในระยะยาว  
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
ช่วงที่ผ่านมา ในเเง่สภาพสังคมของยุคโควิด 19 มีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้าน ทำให้หลายๆคนต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เพื่อความอยู่รอด และทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัด ซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนว่าเรากำลังเข้าสู่ยุคดิจิตอลมากขึ้น เช่น การสอนด้วยระบบออนไลน์ที่ปรับตัวเข้ากับวิถีชีวิตในยุคโรคระบาดได้ ซึ่งจะส่งผลดีต่อเด็กที่มีความพร้อมในเรื่องการเรียนออนไลน์เท่านั้น และครูที่มีศักยภาพในการสอนออนไลน์ ซึ่งจะทำให้เกิดการเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ทำให้กลุ่มเด็กที่ด้อยโอกาสเข้าไม่ถึงการเรียนการสอนในปัจจุบัน และเกิดปัญหาเด็กมีความรู้ถดถอยตามมา  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
การดำรงชีวิตของเด็กส่วนหนึ่งคือการอยู่ในโรงเรียน หากการเรียนรู้อบอวลไปด้วยบรรยากาศของการเป็นกัลยาณมิตร การเรียนในลักษณะที่ช่วยเหลือเเละพึ่งพากัน มากกว่าการเเข่งขัน มีครู มีเพื่อนที่เข้าใจ ไว้ใจ สนิทสนม และคุ้นเคย ย่อมมีความอบอุ่น รู้สึกปลอดภัย เเละพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอย่างมีความสุข