ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูสอนวิชาภาษาไทยและวิชาสังคมศึกษา  
ประเภทของงาน :
Part Time  
เงินเดือนที่ต้องการ :
5,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
ชาย  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
02-สิงหาคม-2543  
อายุ :
22  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
มนุษยศาสตร์ 
วิชาเอก :
ภาษาไทย 
เกรดเฉลี่ย :
3.89 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ไม่มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
จีน (เบื้องต้น)
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดีมาก  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
 
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
 
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
 
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
 
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
 
6.2 Web based Application
 
6.3 Mobile Application
 
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
 
9.2 Linux / Unix
 
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
 
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ดี  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
พิธีกร กล่าวสุนทรพจน์ เทคนิคการนำเสนองาน แต่งคำประพันธ์ เขียนบทความกึ่งวิชาการ เขียนสารคดี เขียนบทความวิชาการ เขียนบทความวรรณศิลป์ เขียนบทความวิจารณ์หนังสือ (บรรณนิทัศน์หนังสือ) เขียนหนังสือราชการ  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
คะแนนทดสอบการรู้เท่าทันสื่อ 80 %  
มรภ.สวนสุนันทาและ รร.สันกำแพง  
2565  
รางวัลที่ 5 ระดับภาค (ภาคอีสาน) โครงการตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" ครั้งที่ 36  
ชมรมพุทธศาสตร์สากล  
2561  
โครงการเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านภาษาและวรรณกรรมไทย  
สาขาวิชาภาษาไทษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
2565  
รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด (จังหวัดนครราชสีมา) โครงการตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" ครั้งที่ 35  
ชมรมพุทธศาสตร์สากล  
2560  
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
ไทยเป็นประเทศที่ผู้ปกครองให้ความสำคัญกับการศึกษา ดังนั้น การเรียนเสริมจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยให้เด็กมีผลการเรียนดีขึ้น นอกจากการให้ความสำคัญของผู้ปกครอง ตัวผู้สอนหรือครู ก็มีความสำคัญกับเด็กมาก เช่นที่ครูชาวอเมริกันท่านหนึ่งเคย กล่าวว่า เด็กจะไม่ยอมเปิดให้ให้กับคนที่เขาเกลียดขี้หน้า ครูจึงจำเป็นต้องทำให้เด็กรักเพื่อโอกาสที่จะถ่ายทอดความรู้ได้ง่ายขึ้น การศึกษาไทยจึงจะสามารถพัฒนาอย่างก้าวหน้า และมีประสิทธิภาพ 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
สังคมไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยสถาบันต่าง ๆ หนึ่งในนั้น คือ สถาบันการศึกษา ทำให้เห็นว่าสังคมให้ความสำคัญและมีความคาดหวังกับการศึกษาเป็นอย่างมาก ที่จะใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาด้านอื่น ๆ ของรัฐ  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
การศึกษาต้องประกอบด้วยความจริงใจ คือ จริงใจต่อตัวเอง กล้าที่จะยอมรับว่าตนเองไม่เก่งในเรื่องใด และพัฒนาจุดนั้นให้เก่งขึ้น หากเราไม่กล้าแม้แต่จะยอมรับความจริง โอกาสที่จะพัฒนาตนเองก็เป็นไปได้ยาก เพราะการที่จะเก่งได้ต้องเริ่งจากการเรียนรู้ตนนำสู่เรียนรู้ศาสตร์