ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ธุรการโรงเรียน  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
17,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
15-ตุลาคม-2540  
อายุ :
24  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
อื่นๆ 
วิชาเอก :
ธุรกิจการบิน 
เกรดเฉลี่ย :
2.36 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ไม่มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดี  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
ไม่ได้เลย  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
ไม่ได้เลย  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
พอใช้  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ไม่ได้เลย  
6.2 Web based Application
ไม่ได้เลย  
6.3 Mobile Application
ไม่ได้เลย  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
ไทย  
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ไม่ได้เลย  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
สามารถเข้ากับคนได้ง่ายและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ สามารถทนแรงกดดันได้  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-สิงหาคม-2562  
-จนถึงวันสุดท้าย :
30-กันยายน-2563  
ตำแหน่ง 1 :
ผู้จัดการฝ่ายพื้นที่เช่า  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
23,500  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
เนื่องจากออกมาเปิดธุรกิจส่วนตัว ทำเบเกอรี่  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
คิดว่าการศึกษาไทยก็โดดเด่นไม่แพ้ประเทศอื่นๆ แต่ถ้าเรามีผู้นำที่ดีและสามารถส่งเสริมการศึกษาไทยได้ดีกว่านี้ ประเทศไทยเราจะต้องมีบุคลาการของชาติที่มีวินัย มีระเบียบ และเป็นผู้นำที่ดีแน่นอน และสนับสนุนเด็กไทยในด้านที่เค้าถนัด และยอมรับความคิดเห็นของเด็กๆรุ่นใหม่บ้าง  
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
คิดว่าสภาพเศรษฐกิจไทยตอนนี้คือแย่มากราคาของ ปัจจัย4 ทุกอย่างแพงไปหมด เลยทำให้มากระทบกับสังคมที่ใช้ชีวิตและยังมีโรคระบาดเข้ามาอีก และก็ไม่สามารถคุ้มกันประชาชนทั้งหมดให้ปลอดภัยได้ แต่สังคมไทยตอนนี้ก็ยังมีส่วนที่ดีอยู่บางถ้าเราคิดที่จะเรียนรู้และปรับตัวให้ทันสังคมตอนนี้ เราก็สามารถอยู่ได้อย่างปลอดภัย เพราะพื้นฐานคนไทยคือมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
ถ้าเรามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันในทางการศึกษาก็คือถ้าเราช่วนเหลือกัน สนับสนุนกันในเรื่องดีๆ เช่นคุณครูสนับสนุนเด็กที่มีความสามารถ หรือผอมีการสนับสนุนคุณครู ทุกคนในองค์กรช่วยกันดูแลและสนับนุนกันเหมือนครอบครัว นี่คือกัลยาณมิตรที่ดี