ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ธุรการ/Admin  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
18,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
30-มกราคม-2542  
อายุ :
23  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
การบริหาร-การจัดการ 
วิชาเอก :
ธุรกิจระหว่างประเทศ 
เกรดเฉลี่ย :
3.43 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ไม่มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
ดี  
ดี  
ดี  
ดี  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดี  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
ไม่ได้เลย  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
พอใช้  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
พอใช้  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ไม่ได้เลย  
6.2 Web based Application
ไม่ได้เลย  
6.3 Mobile Application
ไม่ได้เลย  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ  
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ไม่ได้เลย  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
ครีเอทีฟ วาดภาพ ออกแบบอาร์ตเวิร์ค  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
Marketing during Covid 19  
สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย  
2564  
ยุวสมาชิกสมาคมการตลาด  
สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย  
2564  
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
07-มกราคม-2564  
-จนถึงวันสุดท้าย :
31-ธันวาคม-2564  
ตำแหน่ง 1 :
สมาชิก Strategic Management  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
-  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
หมดวาระ  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
การศึกษาเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพัฒนามนุษย์และเป็นพื้นฐานสำคัญที่ช่วยในการขับเคลื่อนสังคมรวมถึงประเทศชาติให้ก้าวหน้า ผ่านกระบวนการศึกษาที่มีบุคลากรที่มีคุณภาพในการถ่ายถอดความรู้ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งการศึกษาไทยในปัจจุบันมีการแข่งขันกันค่อนข้างสูง แต่เนื่องจากทรัพยากรในแต่ละสถาบันการศึกษาแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นปริมาณของบุคลากร งบประมาณ การเข้าถึงของเทคโนโลยี หรือแม้แต่ชื่อเสียงของสถานศึกษา สิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อโอกาสในการพัฒนาสถานศึกษานั้นๆ ทำให้เกิดช่องว่างทางการศึกษาในบางพื้นที่ แต่ในขณะเดียวกันการแข่งขันทางการศึกษาก็เป็นแรงผลักดันที่ทำให้สถาบันการศึกษาต่างๆ เริ่มตื่นตัวและเร่งพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายและการเปิดกว้างของการศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์ที่ไม่มีขีดจำกัด เพื่อให้การศึกษาไทยมีคุณภาพและมีความเป็นสากลมากขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อตัวผู้เรียนในนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาตนเอง ชุมชนและสังคมไทยรวมไปถึงสังคมโลกได้ 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
สังคมไทยในปัจจุบันมีความหลากหลายมากขึ้น เนื่องจากพฤติกรรมและค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อม จำนวนประชากร ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ความก้าวหน้าของการศึกษา หรือปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ เป็นต้น ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ทำให้สังคมเปิดกว้างมากขึ้น มีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากและทิศทางในการขับเคลื่อนหรืออิทธิพลต่างๆที่มีอยู่ก็มีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน แม้ว่าความหลากหลายในสังคมจะเพิ่มมากขึ้นแต่คนในสังคมก็เริ่มมีการปรับตัวตามไปด้วย โดยสังคมไทยเป็นสังคมที่มีน้ำใจ มีความเห็นอกเห็นใจและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นพื้นฐานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จึงทำให้คนในสังคมมีการเปิดรับและเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อรักษาความสมดุลให้สามารถอยู่ร่วมกันและขับเคลื่อนสังคมให้ก้าวหน้าต่อไปได้ในอนาคต  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
กัลยาณมิตร เป็นหลักธรรมที่กล่าวถึงเพื่อนที่ดี โดยต้องการให้คนได้เรียนรู้และปฏิบัติตนในการเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและกัน เมื่อได้คบกันหรือเข้าหากันแล้วจะก่อให้เกิดความดีงามและความเจริญ โดยการเป็นผู้พูดตามหลักความเป็นจริงและไม่พูดชักจูงไปในทางเสื่อมเสีย โยนิโสมนสิการ เป็นหลักธรรมที่เกี่ยวกับการพิจารณา เป็นวิธีการที่ทำให้บุคคลมีหลักการและวิธีการคิดที่ก่อให้เกิดประโยชน์ โดยจะต้องเป็นผู้ฉลาดในการคิด คิดอย่างถูกวิธี พิจารณาไปถึงสาเหตุหรือต้นตอของเรื่องแล้วสามารถประมวลความคิดและสรุปออกมาได้ว่าสิ่งนั้นควรหรือไม่ควร ดีหรือไม่ดีได้ กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษาจึงเป็นสิ่งที่สามทารถบูรณการกันได้ ในส่วนของโยนิโสมนสิการเป็นกระบวนการคิดหาเหตุ หรือกระบวนการพิจารณาหาเหตุ ซึ่งเหตุและผลมีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกัน เมื่อรู้เหตุก็จะสามารถรู้ผลได้ ซึ่งในแต่ละการหาเหตุจะต้องมีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ เพื่อให้สามารถรับรู้ถึงเหตุที่แท้จริงได้มากที่สุด ดังนั้นความรู้จึงเป็นพื้นฐานสำคัญในการหาคำตอบ โดยความรู้เหล่านั้นมาจากการรับรู้ไม่ว่าจะมาจากประสบการณ์หรือการเรียนรู้จากบุคคลอื่นที่มีการแนะนำและชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องหรือที่เรียกว่ากัลยาณมิตรนั่นเอง กัลยาณมิตรจึงเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้เรียนมีความรู้ วิธีคิด และการปฏิบัติที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเกิดหลักการและกฎเกณฑ์ต่างๆ นำไปสู่ความคิดรวบยอดและการพิจารณาไตร่ตรองในกระบวนการคิดหาเหตุและผลดังที่กล่าวไป เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการคิดที่รอบคอบและสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้ต่อไป