ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูภาษาอังกฤษ  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
17,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
ชาย  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
26-เมษายน-2517  
อายุ :
48  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ศิลปศาสตร์ 
วิชาเอก :
ภาษาอังกฤษ 
เกรดเฉลี่ย :
3.03 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
ดี  
ดีมาก  
ดี  
ดี  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดีมาก  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
พอใช้  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
พอใช้  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
ไม่ได้เลย  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ไม่ได้เลย  
6.2 Web based Application
ไม่ได้เลย  
6.3 Mobile Application
ไม่ได้เลย  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ไม่ได้เลย  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ดี  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
-งานพิธีกรทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ -งานวิชาการ -งานหลักสูตรและแผนการเรียน -งานวัดและประเมินผล -งานประกันคุณภาพ -กีฬาวอลเลย์บอล  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
รองชนะเลิศอันดับสามวอลเลย์บอลกรมพลศึกษา  
กรมพลศึกษา  
2535  
ผู้จัดการร้านยอดเยี่ยม  
บริษัทซีพี เซเว่นอิเลเว่น  
2548  
ครูผู้มีผลง่รดีเด่นด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  
วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์  
2553  
ครูดัในดวงใจ  
สมาคมอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  
2564  
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-กุมภาพันธ์-2540  
-จนถึงวันสุดท้าย :
30-มิถุนายน-2544  
ตำแหน่ง 1 :
เลขานุการสมาคม  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
9,200  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
เข้ารับการเกณฑ์ทหาร  
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-พฤษภาคม-2544  
-จนถึงวันสุดท้าย :
30-เมษายน-2546  
ตำแหน่ง 2 :
 
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
4,800  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
ปลดประจำการ  
 
3 )
ชื่อสถานประกอบการ 3 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
05-มิถุนายน-2546  
-จนถึงวันสุดท้าย :
30-เมษายน-2552  
ตำแหน่ง 3 :
ผู้จัดการร้าน  
เงินเดือนสุดท้าย 3 :
16,000  
สาเหตุที่ลาออก 3 :
ดูแลบิดาป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมอง  
 
4 )
ชื่อสถานประกอบการ 4 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-พฤษภาคม-2552  
-จนถึงวันสุดท้าย :
20-สิงหาคม-2557  
ตำแหน่ง 4 :
เจ้าหน้าที่พัสดุ/งานประกันคุณภาพ  
เงินเดือนสุดท้าย 4 :
ึ7,500  
สาเหตุที่ลาออก 4 :
ได้งานที่กรุงเทพมหานคร  
 
5 )
ชื่อสถานประกอบการ 5 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
-  
-จนถึงวันสุดท้าย :
30-เมษายน-2559  
ตำแหน่ง 5 :
ครูผู้สอน / ครูประจำชั้น ม.3  
เงินเดือนสุดท้าย 5 :
15,000  
สาเหตุที่ลาออก 5 :
ได้งานที่โรงเรียนจันทรวิทยา(ใกล้บ้านพัก)  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
การศึกษาไทยเป็นแม่พิมพ์ที่ต้องการผลิตผู้เรียนออกมาให้เหมือน ๆกันโดยดูจากหลักสูตรที่เน้นตัวชี้วัดมากมายแต่ไม่สามารถตอบโจทย์การใช้ชีวิตจริงได้ ดังนั้นโรงเรียนควรมีหลักสูตรเฉพาะทางตองตนเองเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาความเป็นอัจริยภาพของผู้เรียนที่มีความหลากหลายและแตกต่างกันไป 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
สังคมไทยกำลังก้าวไปสู่สังคมผู้สูงอายุและในขณะเดียวกันมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีตลอดเวลา ซึ่งเป็นยุคของข้อมูลข่าวสารข้าพเจ้ามีความเป็นห่วงสังคมเป็นอย่างมากเพราะเยาวชนได้เรียนรู้แบบอย่างที่อาจจะเป็นความรุนแรงหรือเรื่องของยาเสพติดจากสื่อทำให้สังคมเกิดความรุนแรงเด็กๆและเยาวชนเองก็ขาดการเคารพต่อผู้อาวุโสที่มีมากขึ้นทุกวัน  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
หลักธรรมสำหรับครูกับการจัดการเรียนรู้ เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็น แนวทางในการปฏิบัติตน ประกอบด้วย ขันติ โสรัจจะ คือ ความอดทน สงบเสงี่ยม พรหมวิหาร 4 คือ ความประพฤติที่ ประเสริฐ สังคหวัตถุ 4 คือ หลักใช้ยึดเหนี่ยวจิตใจของมนุษย์ และกัลยาณมิตรธรรม คือ มิตรที่ดี มิตรแท้ ในการนำ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ด้วยการคิดแบบโยนิโสมนสิการ เป็นการจัดการเรียนการสอน ที่ครูเป็นแบบอย่าง ในการปฏิบัติตนที่ดีและสร้างแรงจูงใจ ให้ผู้เรียนเกิดความความศรัทธาที่จะเรียนรู้ ฝึกให้ผู้เรียนได้ คิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหาและคิดหาต้นเค้าปลายเหตุ ดังนั้น ในการจัดการเรียนการสอน ครูจึงเป็นบุคคลสำคัญ คอย เป็นผู้ชี้แนะแนวทาง ให้คำปรึกษาแก่ผู้เรียน คอยอำนวยความสะดวกให้ผู้เรียนบรรลุความสำเร็จ พร้อมทั้งสามารถนำ ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันและเป็นบุคคลที่สามารถคิดแก้ปัญหา กล้าตัดสินใจ และผู้เรียนเกิด การเรียนรู้อย่างมีความสุข สามารถเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้อย่างเต็มศักยภาพและเท่าทันโลกปัจจุบัน