ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
18,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
27-มีนาคม-2541  
อายุ :
24  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ศิลปศาสตร์ 
วิชาเอก :
ภาษาอังกฤษ 
เกรดเฉลี่ย :
2.82 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ไม่มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
ดีมาก  
ดีมาก  
ดีมาก  
ดีมาก  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดีมาก  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
 
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
ดี  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
ดีมาก  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ดี  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ดีมาก  
6.2 Web based Application
ดีมาก  
6.3 Mobile Application
ดีมาก  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ดีมาก  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
ดี  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ดี  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
 
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
เยาวชนแลกปเลี่ยนเมืองพี่เมืองน้อง กรุงเทพ-ไอจิ ประเทศญี่ปุ่น  
สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  
2559  
สอบผ่าน HSK ระดับ2  
สถาบันขงจื่อ  
2562  
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
-  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 1 :
ติวเตอร์วิชาภาษาอังกฤษ  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
15000  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
เรียนจบและต้องการทำงานประจำ  
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
-  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 2 :
 
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
15800  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
เดินทางลำบากในวันที่ต้องขึ้นรถรับส่ง  
 
3 )
ชื่อสถานประกอบการ 3 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-พฤษภาคม-2564  
-จนถึงวันสุดท้าย :
30-เมษายน-2565  
ตำแหน่ง 3 :
ครูสอนภาษาอังกฤษ ป.4  
เงินเดือนสุดท้าย 3 :
18000  
สาเหตุที่ลาออก 3 :
สิ้นสดสัญญาจ้าง  
 
4 )
ชื่อสถานประกอบการ 4 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-มิถุนายน-2565  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 4 :
ครุสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ม.1-2  
เงินเดือนสุดท้าย 4 :
15800  
สาเหตุที่ลาออก 4 :
 
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
ประเทศไทยเป้นประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาที่เห้นได้อย่างชัดเจน เนื่องจากยังคงมีนักเรียนที่ไม่สามารถได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มที่ อยู่ในทุกพื้นที่แม้กระทั่งในกรุงเทพมหานคร แม้ว่าจะมีโรงเรียนที่มีนโยบายเรียนฟรีอยู่มาก แต่การศึกษาของโรงเรียนเหล่านั้น ยังไม่สามารถเทียบได้กับดรงเรียนเอกชน หรือโรงเรียนรัฐบาลใหญ่ๆ เมื่อต้องสอบแข่งขัน หรือต่อยอดการศึกษาในอนาคตก็ยังคงเป็นไปได้ค่อนข้างยาก สำหรับนักเรียนที่ไม่มีทุนทรัพย์ในการเรียนเพิ่มเติม  
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
สังคมไทยเป็นสังคมที่มีความแข่งขันกันสูงมาก มีการเปรียบเทียบระดับของสถานศึกษา ระดับของอาชีพต่างๆ การทำงานในบริษัทยังคงดูมีหน้ามีตาในสังคมมากว่า คนทำธุรกิจค้าขาย ทั้งที่ในความเป็นจริงเราควรมองที่ผลลัพทธ์ ความสามารถและความฝัน บางครั้งเรายังเห็นการเปรียบเทียบและชมอาชีพหนึงดีกว่า อาชีพหนึ่ง ทั้งที่ทุกอาชีพมีความสำคัญ ขอเพียงเป็นอาชีพที่สุจริต และควรจะมีความสุขในการทำงาน เพื่อชีวิตที่สมดุล การงาน สุขภาพ และการเงิน  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :