ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม(เทรนเตอร์)  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
24,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
23-มกราคม-2534  
อายุ :
31  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาโท  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ศิลปศาสตร์ 
วิชาเอก :
ศิลปะไทย 
เกรดเฉลี่ย :
3.56 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ไม่มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
พอใช้  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
ไม่ได้เลย  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
พอใช้  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
พอใช้  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ไม่ได้เลย  
6.2 Web based Application
ไม่ได้เลย  
6.3 Mobile Application
ไม่ได้เลย  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ไม่ได้เลย  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
ศิลปะทุกสาขา  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
รางวัลชนะเลิศโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  
สหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก  
2548  
รางวัลดีเด่นการประกวดศิลปกรรม”นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต”  
โตชิบ้า  
2548  
รางวัลที่3เหรียญทองแดงบัวหลวง  
มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ  
2557  
รางวัลที่3เหรียญทองแดงบัวหลวง  
มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ  
2558  
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
15-มิถุนายน-2559  
-จนถึงวันสุดท้าย :
30-กันยายน-2561  
ตำแหน่ง 1 :
ผู้ช่วยสอน  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
19000  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
ศึกษาต่อปริญญาโท  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
นักเรียนควรได้รับการเรียนรู้ทั้งภายนอกและภายในสถาบันอย่างถูกต้องสร้างสรรค์ ปัจจุบันมีสถาบันทางการศึกษาเกิดขึ้นมากมายแต่ไม่สามารถเปิดจินตนาการให้เด็กได้เรียนและสร้างสรรค์ โดยส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษาตามตำราที่ร่ำเรียนกันมา แต่สำหรับข้าพเจ้าคิดว่า การได้สร้างสรรค์และลงมือปฏิบัติจะทำให้เด็กเกิดการกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ต่อไป นั่นเป็นเหตุผลที่ควรมีโรงเรียนที่มีนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้แบบที่ข้าพเจ้ากล่าวมาข้างต้น 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
สังคมไทยในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วเด็กๆมีความทันต่อโลกและเหตุการณ์ข่าวสารแต่ก็ยังมีคนอีกจำนวนหนึ่งที่เข้าไม่ถึงสิ่งเหล่านี้สื่อโซเชียลมีผลต่อสภาพสังคมปัจจุบันเป็นอย่างมาก และเมื่อปัจจุบันเศรษฐกิจไม่ดี พ่อแม่ต้องเร่งทำงานหาเงินไม่มีเวลาแม้แต่จะดูแลลูกและครอบครัว ลูก พ่อ แม่ ต่างคนต่างอยู่ ทำให้เด็กๆเกิดการเรียนรู้ที่ผิดในวัยที่ต้องเสริมสร้างจินตนาการ สังคมจะดีได้ต้องเริ่มจากสิ่งใกล้ตัวนั่นคือครอบครัวค่ะ รองลงมาคือสถาบันทางการศึกษา เราควรเริ่มดูแลเด็กๆเหมือนคนในครอบครัวของเรา  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
การมีเพื่อนที่ดีในองค์กรของระบบการศึกษาที่ดี ควรเริ่มจากสมาชิกของสถาบันควรเป็นผู้มีความความฉลาดทางการคิด สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี คิดพิจารณาอย่างถูกระบบและละเอียดถี่ถ้วน รอบด้าน หากเรามีเหตุผลที่ดี กัลยาณมิตรที่ดีก็หาได้ไม่ยากค่ะ หากเรามีความจริงใจต่อใครเราก็จะได้ความจริงใจนั้นมา