ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
เจ้าหน้าที่หรือครูสอนภาษาอังกฤษ  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
18,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
26-มีนาคม-2539  
อายุ :
26  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
มนุษยศาสตร์ 
วิชาเอก :
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
เกรดเฉลี่ย :
3.01 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ไม่มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
ดีมาก  
ดี  
ดีมาก  
ดี  
จีน
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดีมาก  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
ไม่ได้เลย  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
ไม่ได้เลย  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
ไม่ได้เลย  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ไม่ได้เลย  
6.2 Web based Application
ไม่ได้เลย  
6.3 Mobile Application
ไม่ได้เลย  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
ไทย  
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ดี  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
พอใช้  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
เต้น  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
นักศึกษาต้นแบบด้านจิตอาสา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
2561  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
15-พฤศจิกายน-2561  
-จนถึงวันสุดท้าย :
31-สิงหาคม-2563  
ตำแหน่ง 1 :
ธุรการ  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
9000  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่นโยบายและแผน  
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-กันยายน-2563  
-จนถึงวันสุดท้าย :
15-สิงหาคม-2564  
ตำแหน่ง 2 :
 
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
15000  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
ป่วย ต้องผ่าตัด  
 
3 )
ชื่อสถานประกอบการ 3 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
08-ตุลาคม-2564  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 3 :
พนักงานขาย  
เงินเดือนสุดท้าย 3 :
25000  
สาเหตุที่ลาออก 3 :
 
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของพื้นฐานปารดำรงชีวิตของมนุษย์ เนื่องจากการศึกษาเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกๆคนได้เรียนรู้ในสิ่งต่างๆทำให้อ่านออก เขียนเป็น และได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและทุกๆคน ควรได้รับการศึกษาที่ดี เพื่อเป็าประโยชน์ต่อตนเอฝและผู้อื่นต่อไป 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
สภาพสังคมปัจจุบันเป็นสังคมที่น่าอยู่ ผู้คนต่างเข้าใจในความแตกต่างของแต่ละบุคคล หรือแต่ละสถานะทางสังคม เช่น การให้ความเท่าเทียมไม่เพียงแต่ชายและหญิงแต่ยังรวมไปถึงการไม่เหยียดเพศทางเลือก การที่ชนชั้นทางสังคมแตกต่างกัน แต่ทุกๆคนก็พยายามช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่ จะเห็นได้จากการบริจาคสิ่งของให้คนยากไร้ การสนับสนุนสินค้าชุมชนสินค้าท้องถิ่น นั่นคือสิ่งที่ทำให้สังคมน่าอยู่ และจะน่าอยู่ยิ่งขึ้น ถ้าความเหลื่อมล้ำทางสังคมนั้นหมดไป  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
กัลยาณมิตร สำคัญต่อการศึกษา เมื่อมีกัลยณมิตรที่ดี ก็จะหวังดีต่อกันและทำให้การศึกษานั้นไม่มีความเหลื่อมล้ำกัน