ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูพี่เลี้ยง พี่เลี้ยง  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
11,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
30-มีนาคม-2541  
อายุ :
24  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ม.6  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
อื่นๆ 
วิชาเอก :
ไทย-อังกฤษ-สังคม 
เกรดเฉลี่ย :
2.78 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ไม่มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
ดี  
ดี  
ดีมาก  
ดี  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
พอใช้  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
พอใช้  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
ไม่ได้เลย  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
พอใช้  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ไม่ได้เลย  
6.2 Web based Application
ไม่ได้เลย  
6.3 Mobile Application
ไม่ได้เลย  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ไม่ได้เลย  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
พอใช้  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
สามารถขับร้องเพลงได้ เคยผ่านการประกวด เคยเป็นตัวแทนการแข่งขัน อ่านทำนองเสนาะ การอ่านร้อยแก้วร้อยกรอง การขับเสภา การสวดมนต์สรภัญญะ แข่งขันประพันธ์กลอน แต่งนิยาย สามารถวาดภาพเหมือนได้ วาดการ์ตูน ออกแบบตัวละครและลงสีได้ สามารถสอนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานให้กับเด็กเล็กได้  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
-  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 1 :
บริการลูกค้า ชงเครื่องดื่ม  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
3500  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
ร้านปิดกิจการ  
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
-  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 2 :
 
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
5000  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
ศึกษาต่อ  
 
3 )
ชื่อสถานประกอบการ 3 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
-  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 3 :
นักศึกษาฝึกงาน พนักงานบรรจุสินค้า จัดเรียงสินค้า  
เงินเดือนสุดท้าย 3 :
3500  
สาเหตุที่ลาออก 3 :
สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  
 
4 )
ชื่อสถานประกอบการ 4 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
-  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 4 :
ครูพี่เลี้ยง,สอนเสริมพิเศษอนุบาลปฐมวัย  
เงินเดือนสุดท้าย 4 :
6000  
สาเหตุที่ลาออก 4 :
ได้รับการติดต่อให้ทำงานบริษัทSSD  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
ฉันมีความคิดเห็นว่า การศึกษาไทยเป็นประเด็นที่คนส่วนใหญ่ในปัจจุบันเห็นพ้องต้องกันว่าควรได้รับการพัฒนาและปรับเปลี่ยนรูปแบบของระบบการศึกษาให้ดีขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะสังคม เทคโนโลยีและแนวความคิดที่ปลูกฝังทรัพยากรมนุษย์ในประเทศก็มีการเปลี่ยนแปลงไปทั้งในระดับชาติและระดับโลก การปฏิรูปทางการศึกษาเป็นสิ่งที่เยาวชนรุ่นใหม่รวมถึงตัวฉันเริ่มให้ความสำคัญ ผลักดัน และให้การสนับสนุนมากขึ้น เพราะฉันเชื่อว่าทุกการเปลี่ยนแปลงคือการพัฒนาที่ดีขึ้น เพื่อให้สิ่งนั้นสามารถปรับสภาพให้สามารถดำรงอยู่ต่อในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ณ ขณะนี้ได้ ด้วยเหตุนี้ ฉันจึงอยากเป็นหนึ่งในส่วนร่วมในการพัฒ นาทางด้านการศึกษา ด้วยการเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ส่งเสริมประสบการณ์ให้กับนักเรียนนักศึกษา ผ่านสื่อการสอนและกิจกรรมที่มีความทันสมัย ดึงดูดความสนใจให้นักเรียนนักศึกษาเห็นว่าการศึกษานั้นสามารถให้ความรู้และให้คุณค่าทางจิตใจควบคู่กันได้ หากนักเรียนได้รับการศึกษาที่ดีแล้วก็จะสามารถนำความรู้ความสามารถที่เกิดขึ้นนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง แก่ครอบครัว และประเทศชาติได้  
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
สังคมไทยในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสเวลาของโลก วัฒนธรรม รวมถึงค่านิยมจากต่างชาติเข้ามามีอิธิพลต่อสังคมมากขึ้น ส่งผลให้สภาพแวดล้อมและประชากร มีการพัฒนาไปในทางที่ดี หากเปรียบเทียบกับสังคมในอดีต สังคมไทยปัจจุบันถือว่าเป็นประเทศที่ได้รับการพัฒนาที่มากขึ้นและจะยังคงดำเนินการพัฒนาต่อไปอย่างไม่สิ้นสุด ด้วยบุคคลากรที่มีคุณภาพมากขึ้น อันมาจากการถูกปลูกฝังได้รับการศึกษาและอบรมที่ได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม ดังนั้นการศึกษาจึงถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงต่อสังคมเป็นอย่างมาก  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
ความเป็นกัลยาณมิตรของครู ช่วยสร้างสรรค์บรรยากาศการเรียนรู้ในชั้นเรียน ครูที่ประสบผลสำเร็จในการสอน มีพื้นฐานแห่งวัตรปฏิบัติที่เป็นกัลยาณมิตรต่อผู้เรียน กัลยาณมิตรธรรมสำหรับครูเป็นไปหลักธรรมความเป็นกัลยาณมิตร 7 ประการ (พจนานุกรมพุทธศาสตร์, 2528 อ้างถึงในสุมนอมรวิวัฒน์, 2547) มีดังนี้ 1. ปิโย มีความน่ารักด้วยการเปิดเผย เด็กรู้สึกสบายใจอบอุ่นสนิทสนม ชวนให้เข้าไปถามไปปรึกษา เป็นที่ไว้วางใจ 2. ครุ มีความน่าเคารพด้วยการประพฤติ สมควรแก่ฐานะเด็กเกิดความรู้สึกอบอุ่นใจ เป็นที่พึ่งได้ปลอดภัย 3. ภาวนีโยมีความน่ายกย่องด้วยความเป็นผู้รอบรู้ ทรงภูมิปัญญาที่แท้จริง รวมทั้งปรับปรุงตนเอง เป็นที่เอาอย่าง ทำให้เด็กได้ระลึกถึง ได้เอ่ยอ้างถึงด้วยความภูมิใจ 4.วัตตาจะ รู้จักพูดให้เหตุผล รู้จักชี้แจงให้เข้าใจให้คำแนะนำ ว่ากล่าวตักเตือนเป็นผู้ให้คำปรึกษาที่ดี 5. วจนักขโม อดทนต่อถ้อยคำพร้อมที่จะรับฟังคำปรึกษา ซักถามคำเสนอแนะข้อวิพากษ์วิจารณ์อดทนฟังได้ไม่เบื่อ ไม่ฉุนเฉียว เป็นผู้ใจกว้างเปิดใจยอมรับความคิดเห็น 6. คัมภีรัญจะกถังกัตตาแถลงเรื่องล้ำลึกได้สามารถอธิบาย เรื่องที่ยุ่งยากซับซ้อนให้เข้าใจให้เรียนรู้เรื่องราวที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไป สามารถอธิบายให้ความกระจ่างได้ 7. โนจัฏฐาเนนิโยชเยไม่แนะนำ ในเรื่องเหลวไหลชักจูงไปในทางเสื่อมเสีย เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นตัวแบบที่ดี ในการประพฤติปฏิบัติความเป็นกัลยาณมิตรของครู สนองธรรมชาติความต้องการของเด็กได้ตามทฤษฎีมนุษยนิยมของมาสโลว์ (Maslow,1987อ้างถึงในสุรางค์โค้วตระกูล,2541)ช่วยให้เด็กจะได้รับการตอบสนองในสิ่งที่ตนเองต้องการ 1. เด็กมีความสุขสะดวกสบายในการเรียน -ครูใจดี บรรยากาศการเรียนมีความสุข ไม่อึดอัด 2. เด็กรู้สึกปลอดภัยอบอุ่น -ครูให้ความมั่นใจ เอาใจใส่ดูแล ให้ความรักความเมตตา 3. เด็กได้ความรักความเอาใจใส่จากครู - ครูใช้คำพูดเสริมแรง ให้กำลังใจ ชื่มชมยกย่องเมื่อทำงานสำเร็จ เปิดใจกว้างยอมรับฟังเหตุผลของนักเรียนทุกคน 4. เด็กได้รับความภาคภูมิใจชื่นชมในตนเอง - ครูจัดการเรียนรู้ตามศักยภาพเปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนได้พบกับความสำเร็จตามความสามารถของตนเอง หาวิธีการนำส่วนที่ดีของแต่ละคนมาใช้ประโยชน์ ในการทำงานกลุ่ม 5. เด็กได้ทำในสิ่งที่ตนเองปรารณาสูงสุด-ครูให้อิสระในการเรียนรู้การสร้างสรรค์ผลงานในระบบกลุ่มร่วมมือทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ทุกคนมีความสำคัญ ได้รับการยอมรับในคุณค่าของตนเอง ชีวิตในโรงเรียน ในชั้นเรียนของเด็กเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน หากการเรียนรู้อบอวลไปด้วยบรรยากาศแห่งความเป็นกัลยาณมิตร การเรียนมีลักษณะช่วยเหลือพึ่งพา มากกว่าการแข่งขัน ชิงดีชิงเด่น มีครู มีเพื่อนที่เข้าใจ รู้ใจ ไว้วางใจ ใกล้ชิด สนิทสนม คุ้นเคย ย่อมรับรู้ถึงความอบอุ่น ปลอดภัย จิตใจเบิกบาน เรียนรู้ที่มีความสุข โยนิโสฯ เป็นลักษณะของการนำปัญญามาใช้ แปลว่า เราจะต้องมีปัญญาก่อน ปัญญาเกิดมาจากความจริงเท่านั้น เพราะฉะนั้นเราจะต้องได้เรียนรู้ความจริงมากก่อน ปัญญาถึงจะเกิดกับเราได้ เมื่อบุคคลได้เรียนรู้ธรรมชาติตามความเป็นจริง เกิดความเห็นที่ตรงกับความเป็นจริงของธรรมชาติ หรือเกิดความเห็นชอบ ปัญญาหรือความรู้ชัดในธรรมชาติก็จะเกิดขึ้นกับบุคคลนั้น ในชีวิตประจำวัน เมื่อเขารู้เห็นธรรมชาติอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น เสียงด่า ความเห็นที่มีอิทธิพลมาจากความพอใจไม่พอใจจะทำให้เกิดเป็นความโกรธ ถ้าเขาฉลาดที่จะยกความจริงหรือปัญญาขึ้นมาพิจารณาเสียงด่า ความโกรธก็จะไม่เกิด เป็นต้น หรือกำลังนั่งเรียนหรือนั่งทำงานอยู่ ใจไปคิดถึงเรื่องอื่น เป็นความฟุ่งซ่าน ที่เกิดมาจากความเพลิดเพลินในความคิด มีอิทธิพลมมจากความพอใจไม่พอใจ ถ้ายกปัญญามาพิจารณาความคิดได้ ความเพลิดเพลินก็ดับ ความฟุ้งซ่านก็ดับตาม สามารถกลับมาเรียนหรือทำงานต่อได้อย่างเต็มที่