ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูแนะแนว ครูให้การปรึกษา  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
18,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
05-มิถุนายน-2542  
อายุ :
23  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
อื่นๆ 
วิชาเอก :
จิตวิทยา 
เกรดเฉลี่ย :
3.54 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ไม่มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดี  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
ไม่ได้เลย  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
ไม่ได้เลย  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
ไม่ได้เลย  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ไม่ได้เลย  
6.2 Web based Application
ไม่ได้เลย  
6.3 Mobile Application
ไม่ได้เลย  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
-  
8. Database ที่ชำนาญ
-  
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ไม่ได้เลย  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
ให้การปรึกษาทางด้านจิตวิทยา วาดภาพ ร้องเพลง มีประสบการณ์สอน  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
การศึกษาไทยทุกวันนี้เด็กอาจอยู่กับพื้นฐานการสอนแบบเดิมเช่นครูสอนและให้เด็กจดตามหรืออ่านตาม หรือมีแต่แบบแผนเดิมๆ เด็กไม่ได้มีการพัฒนาหรือฝึกทักษะที่ตัวเองต้องการ เด็กไทยไม่ได้มีการเลือกเอง บางครั้งระบบการศึกษาไทยก็เข้าถึงเด็กได้ไม่ครบ เด็กที่อยากเรียนกลับขาดแคลน ส่วนคนที่ได้เรียนก็ไม่ได้มีการได้เลือกในสิ่งที่ตนเองต้องการ พอเจอโลกกว้างหรือต้องเลือกเรียนเองก็ทำให้ไม่กล้าตัดสินใจ บางคนเรียนไปก็ยังไม่รู้ว่าตนเองอยากจะเป็นอะไรจริง ๆทำให้เด็กเลือกเรียนตามใจแค่คนอื่นไม่ได้เข้าใจตัวเองอย่างแท้จริง 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
สภาพสังคมคมไทยในปัจจุบันแตกต่างจากสมัยก่อนเป็นอย่างมาก มีการแข่งขันกับตัวเองและคนอื่นมากขึ้น บางครั้งน้ำใจที่ให้ในสมัยก่อนกับลดลง เพราะว่าคนต้องมีการแข่งขันกันเอง แต่พอมีเรื่องต้องช่วยเหลือกันทุกคนก็ยังให้การช่วยเหลือกันดี และมีในเรื่องสภาพจิตใจที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับคนไทยมากขึ้น สาเหตุบางส่วนมาจากความเครียด ความต้องการที่มีมากขึ้น ทำให้ไม่สามารถจัดการตัวเองได้ จึงเกิดเป็นโรคซึมเศร้า หรือแม้แต่การฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้นจากการเห็นข่าวในทุกวันนี้  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
ในส่วนนี้เป็นในเรื่องของการใช้ความคิดในการพิจารณา แยกแยะความถูกต้อง การคิดระเอียดรอบคอบ ไตร่ตรองก็เหมือนกับการพัฒนาเด็กไทยให้มีการพัฒนาตัวเอง เพื่อให้การศึกษาไทยมีการปรับปรุงไปในทางที่ดียิ่งขึ้นไป