ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูภาษาอังกฤษ  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
15,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
ชาย  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
01-ธันวาคม-2541  
อายุ :
23  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ 
วิชาเอก :
การศึกษาพิเศษ:หลักสูตรและการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
เกรดเฉลี่ย :
3.43 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดี 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดี  
อังกฤษ
ดี  
ดี  
ดี  
ดี  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดี  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
ไม่ได้เลย  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
พอใช้  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
พอใช้  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ไม่ได้เลย  
6.2 Web based Application
ไม่ได้เลย  
6.3 Mobile Application
ไม่ได้เลย  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ไม่ได้เลย  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
1. การทำงานร่วมกับผู้อื่น 2. เรียนรู้ได้เร็ว  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-มิถุนายน-2564  
-จนถึงวันสุดท้าย :
01-ตุลาคม-2564  
ตำแหน่ง 1 :
อาจารย์ฝึกสอน  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
0  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
ฝึกสอน  
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-พฤศจิกายน-2564  
-จนถึงวันสุดท้าย :
18-กุมภาพันธ์-2565  
ตำแหน่ง 2 :
 
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
0  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
ฝึกสอน  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
การศึกษามีความสำคัญมากสำหรับการพัฒนาบุคคล และส่วนอื่น ๆ ซึ่งการศึกษาสำหรับการพัฒนาบุคคลมีความสำคัญมาก หากสามารถพัฒนาบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะทำให้ประเทศมีความเจริญก้าวหน้าและเท่าทันโลก การศึกษาไทยในปัจจุบันส่วนมหญ่เป็นการเน้นความรู้ทางด้านวิชาการเพื่อนำไปใช้ในการศึกษาต่อ หรือ ทำงานในด้านต่าง ๆ แต่การศึกษาโดยเน้นความรู้ทางด้านวิชาการนั้น เป็นสิ่งที่ควรได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น โดยการสอนที่เน้หลักวิชาการทำให้ความรู้ที่นักเรียนได้จากการศึกษานำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้ยาก อีกทั้งการเน้นด้านวิชาการทำให้นักเรียนบางส่วนเกิดความเครียดและไม่รู้ว่าตนเองถนัดสิ่งใดหรือชอบอะไร เกิดผลทำให้นักเรียนไม่รู้ตัวตนของเองว่าอยากทำอะไรในอนาคต ดังนั้นการศึกษาในไทยควรมีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทางเลือกมากขึ้น สามารถทำให้นักเรียนนำไปปรับใช้ได้กับชีวิตประจำวัน และค้นพบความชอบของตนเองได้เร็วขึ้น โดยการค้นพบความชอบได้เร็วขึ้นส่งผลให้ประเทศมีบุคคลที่มีความสามารถและความถนัดเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ประเทศจะมีบุคคลากรที่มีความหลากหลาย และมีการพัฒนาที่รวดเร็วขึ้น 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
สังคมคือการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เช่น อายุ เพศ ศาสนา อาชีพ รสนิยม เป็นต้น โดยสภาพสังคมไทยในปัจจุบันมีความล้ำสมัยมากขึ้นด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว ผู้คนในสมัยนี้รู้เท่าทันสื่อและมีวิจารณญาณในการวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้น ผู้คนในปัจจุบันมักเปิดใจรับสิ่งที่ใหม่เข้ามา เป็นผลทำให้เกิดอาชีพที่หลากหลายมากกว่าแต่ก่อน และมีการปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว เช่น การปรับตัวเข้ากับโควิด-19 ทำให้ผู้คนออกไปไหนไม่ได้จึงทำให้เกิดระบบการทำงานจากที่บ้าน การสอนในรูปแบบออนไลน์ หรือ การสั่งของทางระบบออนไลน์แทนการซื้อจากพ่อค้าแม่ค้าโดยตรง เป็นต้น แต่การเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันทำให้ปรับตัวได้ยากจึงทำให้สภาพสังคมไทยบางส่วนตกงานเนื่องจากบริษัทต่าง ๆ ปรับตัวไม่ได้หรือปรับตัวยาก  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :