ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูสอนวิชาภาษาไทย  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
18,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
05-ตุลาคม-2524  
อายุ :
40  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
มนุษยศาสตร์ 
วิชาเอก :
ภาษาไทย 
เกรดเฉลี่ย :
3.05 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ไม่มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
ดี  
ดี  
ดี  
ดี  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดีมาก  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
ไม่ได้เลย  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
ไม่ได้เลย  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
ดี  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
พอใช้  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ดี  
6.2 Web based Application
ดี  
6.3 Mobile Application
ดี  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ดี  
9.2 Linux / Unix
 
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
ดี  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
ความสามารถทางด้านคณิตคิดเร็ว ความสามารถทางด้านการอ่านจับใจความ ตีความ และสรุปความ ความสามารถทางด้านการสอนวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และสังคมศึกษา (เป็นติวเตอร์)  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
แข่งขันเอนทรานซ์ควิซ  
เครือเดอะเนชั่น  
2542  
แข่งขันประกวดเรียงความ  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
2546  
บทความวิชาการในวารสารศิลปศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
2561  
บทความวิชาการในวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยนเรศวร  
2561  
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
-  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 1 :
อาจารย์สอนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายวิชาภาษาไทย และสังคมศึกษา  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
800/ชั่วโมง  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
มีเป้าหมายที่จะทำอย่างอื่น  
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-พฤษภาคม-2550  
-จนถึงวันสุดท้าย :
30-มีนาคม-2553  
ตำแหน่ง 2 :
 
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
20000  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
มีภาระครอบครัว  
 
3 )
ชื่อสถานประกอบการ 3 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
-  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 3 :
อาจารย์สอนพิเศษประจำวิชาภาษาไทย (ติวเตอร์)  
เงินเดือนสุดท้าย 3 :
1000/ชั่วโมง  
สาเหตุที่ลาออก 3 :
เป้าหมายการทำงานไม่ตรงกับผู้บริหาร  
 
4 )
ชื่อสถานประกอบการ 4 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
-  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 4 :
ครูสอนพิเศษ 5 วิชาหลัก  
เงินเดือนสุดท้าย 4 :
25000  
สาเหตุที่ลาออก 4 :
 
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
การศึกษาของไทยยังมีปัญหาหลายอย่าง และควรได้รับการแก้ไข ปรับปรุงโดยเฉพาะปัญหาเชิงโครงสร้าง หากได้ครูที่มีประสิทธิภาพและมีประสบการณ์ในการสอนเข้ามาช่วยจัดการปัญหาเหล่านี้น่าจะได้รับการคลี่คลายลงไปได้ การเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษาไม่ควรจำกัดแค่ความรู้ในตำรา แต่ควรเป็นความรู้ที่หลากหลายเหมาะกับสถานการณ์โลกที่เป็นอยู่ ดังนั้นครูที่ดีต้องกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ และทำความเข้าใจ เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนการสอน พร้อมที่จะถ่ายทอดให้ผู้เรียนนำไปปรัยใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถนำไปต่อยอดในการเรียนระดับสูงได้ 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
สังคมไทยมีปัญหาเชิงโครงสร้างมานานแล้ว (ปัญหาชนชั้น ความไม่เท่าเทียมกัน ระบบอุปถัมภ์ ฯลฯ) ปัญหาเหล่านี้จะลดลงได้ก็ต่อเมื่อระบบการศึกษาดี หากผู้เรียนสามารถเข้าถึงความรู้ ข้อมูลทางการศึกษาได้เท่าๆ กัน และได้รับการปลูกฝัง เช่น การมีวินัย กติกาในการอยู่ร่วมกัน มารยาททางสังคม ฯลฯ ย่อมลดทอนความเหลื่อมล้ำได้ ตามทัศนคติของของข้าพเจ้ามองว่าการศึกษาสามารถช่วยลดปัญหาทางสังคมได้  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :