ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครู/ธุรการ  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
12,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
10-มีนาคม-2542  
อายุ :
23  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
อื่นๆ 
วิชาเอก :
วิทยาการเรียนรู้ 
เกรดเฉลี่ย :
3.61 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ไม่มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
 
 
 
อังกฤษ
ดีมาก  
 
 
 
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดีมาก  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
ดีมาก  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
ดี  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
ดี  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
พอใช้  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
พอใช้  
6.2 Web based Application
พอใช้  
6.3 Mobile Application
พอใช้  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ไม่ได้เลย  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
 
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-สิงหาคม-2563  
-จนถึงวันสุดท้าย :
01-มกราคม-2564  
ตำแหน่ง 1 :
ครูสอนพิเศษ  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
15000  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
เรียน  
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-มิถุนายน-2564  
-จนถึงวันสุดท้าย :
01-สิงหาคม-2564  
ตำแหน่ง 2 :
 
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
6000  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
ฝึกงานจบ  
 
3 )
ชื่อสถานประกอบการ 3 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
05-กรกฎาคม-2563  
-จนถึงวันสุดท้าย :
05-ตุลาคม-2563  
ตำแหน่ง 3 :
ออกแบบใบงาน ส่งอีเมล  
เงินเดือนสุดท้าย 3 :
วันละ 400  
สาเหตุที่ลาออก 3 :
ติดเรียน  
 
4 )
ชื่อสถานประกอบการ 4 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-กรกฎาคม-2563  
-จนถึงวันสุดท้าย :
01-กันยายน-2563  
ตำแหน่ง 4 :
ทำใบเสนอราคา ใบวางบิล ดูแลเพจ  
เงินเดือนสุดท้าย 4 :
ครั้งละ 1000  
สาเหตุที่ลาออก 4 :
ติดเรียน  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
การศึกษาไทยในปัจจุบันมีการเอื้ออำนวยให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางได้มากขึ้นกว่าเดิมรวมถึงมีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้(เนื่องจากสถานการณ์ covid-19) ทำให้เห็นถึงการพัฒนาและการประยุกต์การเรียนการสอนที่มีผลดีและมีข้อจำกัดของนักเรียนในแต่ละระดับชั้น ซึ่งถือเป็นบทบาทของครูที่จะต้องหนักแน่นในหน้าที่และเห็นการเรียนรู้ของผู้เรียนรายบุคคลเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก อย่างไรก็ตามการศึกษาไทยจะสามารถพัฒนาได้มากกว่าปัจจุบันหากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนร่วมมือการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนที่ลื่นไหลเหมาะสมกับผู้เรียน 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
สังคมไทยในปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนและให้อิสระกับความคิดของทุกคนซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดคือการพัฒนาประเทศ  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
ความเป็นกัลยาณมิตรล้วนแล้วจะต้องมีในแต่ละบุคคล เป็นคุณธรรมข้อสำคัญที่จะช่วยให้ทุกคนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและพึ่งพาอาศัยกันได้เกิดความรู้สึกดี ๆ ต่อกันและกัน โดยบทบาทของครูจำเป็นต้องมีกัลยาณมิตรต่อผู้เรียนด้วย โดยการให้ความหวังดีและความยินดีต่อผู้เรียนในทุกการเติบโต และบทบาทของครูจำเป็นต้องพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนซึ่งอาจนำหลักการของโยนิโสมนสิการเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจถึงสาเหตุของปัญหาต่าง ๆ ที่เจอและทำให้ผู้เรียนสามารถแก้ไขปัญหาจากต้นเหตุได้ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยพัฒนาผู้เรียนให้สามารถใช้ทักษาการคิด การแก้ไขปัญหาที่ผู้เรียนจะต้องเจอในอนาคตอีกด้วย