ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
พนักงานประจำ ครู  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
15,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
31-ตุลาคม-2540  
อายุ :
24  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
บัญชี-การเงิน-การธนาคาร 
วิชาเอก :
การบัญชี 
เกรดเฉลี่ย :
2.03 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ไม่มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
ภาษาอีสาน
ดีมาก  
ดีมาก  
ดีมาก  
ดีมาก  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดี  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
ไม่ได้เลย  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
พอใช้  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
ไม่ได้เลย  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ไม่ได้เลย  
6.2 Web based Application
ไม่ได้เลย  
6.3 Mobile Application
ไม่ได้เลย  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ไม่ได้เลย  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
เป็นเด็กกิจกรรม ชำนาญ ด้าน การแสดง นางรำ เต้น ผู้นำเชียร์ เชียร์หลีดเดอร์ ดัมเมอร์เยอร์  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
รางวัลชนะเลิศวงโปงลางระดับประถมศึกษา  
โรงเรีบนอนุบาลศรีสะเกษ  
2550  
รางวัลชนะเลิศดัมเมอร์ประจำโรงเรียน  
โรงเรียนวารินชำราบ  
2557  
รางวัลชนะเลิศนางรำนางไห  
วัดทุ่งศรีเมือง  
2558  
รางวัลผู้นำเชียร์เชียร์หลีดเดอร์ประจำโรงเรียน  
โรงเรียนวารินชำราบ  
2559  
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
การศึกษาไทย.. เป็นการพัฒนาให้เด็กมีความรู้อ่านออกเขียนได้ ซึ่งในยุคศรรษวรรษที่21ไทยพยายามนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อจะได้ก้าวทันการศึกษาได้หลากหลายและรวดเร็วในการสืบค้นข้อมูลทางรัฐบาลมีการส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบนอกระบบเพื่อให้ทุกกลุ่มมีโอกาสเข้าถึง.ที่สำคัญ.คือการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ต้องให้มีความรู้ตามมาตรฐานของหลักสูตรในแต่ละระดับเช่นการอ่านเขียนคิดเลขเป็นซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน...การศึกษาของไทยในยุคปัจจุบันมีการฝึกในเรื่องทักษะชีวิตตลอดจนทักษะอาชีพตามความถนัดเพื่อส่งเสริมอาชีพและนำไปใช้ในชีวิตจริงได้..อย่างน้อยจบการศึกษาภาคบังคับควรมีทักษะอาชีพอย่างน้อย1อย่างที่สำคัญคือเรื่องการคิดวิเคราะห์เด็กไทยยังขาดในเรื่องนี้มากถ้าเด็กมีทักษะการคิดวิเคราะห์..จะก่อเกิดการพัฒนาสิ่งใหม่ๆอีกมากมาย..ครูควรปรับการเรียนการสอนให้เข้าใจและเน้นกระบวนการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมให้มากที่สุดผู้เรียนจะได้มีความสุขในการเรียนรู้ที่สำคัญควรปลูกฝังเรื่องคุณธรรมจริยธรรมควบคู่ไปด้วย 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
สังคมไทย.. สมัยก่อนเป็นสังคมแห่งความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่.มีความสามัคคีรักใคร่กลมเกลียวช่วยเหลือซึ่งกันและกัน.. รู้จักให้อภัยเป็นสังคมอยู่แบบพี่น้องโดยในสังคมจะนับถือเชื่อฟังผู้ใหญ่ผู้อวุโส.แต่ในปัจจุบันความแตกแยกแบ่งพรรคแบ่งพวกเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมีมากขึ้น เรื่องคอรร์รัปชั่น การหลบหลู่ศาสนา สถาบันต่างๆมีมากสังคมแตกแยก เทคโนโลยีก้าวหน้าก้าวไกลแต่คุณธรรมจริยธรรมกลับสวนทาง ช่องว่างคนรวยคนจนมีมากขึ้นทางรัฐบาลพยายามแก้ปัญหาโดยให้การศึกษาโดยมอบให้ทางกระทรวงศึกษาและกระทรวงพัฒนาสังคมกระทรวงมหาดไทยเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุของค์กรต่างๆมาช่วยเพื่อจะให้สังคมไทยเกิดความสุขและกลับมารักสามัคคี.. กันเช่นเคยแต่ด้วยปัจจัยทางเศรษกิจ สังคมการเมืองทำให้สถานการณ์เป็นเช่นปัจจุบัน  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
กัลยาณมิตร คือมิตรแท้คนที่ช่วยเหลือเราอย่างจริงใจไม่หวังผลตอบแทนซึ่งในสังคมปัจจุบันมีน้อยส่วนโยนิโสมนสิการคือการคิดพิจารณาอย่างรอบครอบถี่ถ้วนคิดอย่างเป็นขั้นตอนมีเหตุมีผล.. ซึ่งคนไทยขาดในเรื่องนี้มากในการศึกษาของไทยจึงฝึกให้นักเรียนในเรื่องการคิดวิเคราะห์เช่นการโต้วาที การทำมายแมบปิ้งค์ กานเรียนการสอนแบบโครงงานฉนั้นถ้าคนเรารู้จักคิดวิเคราะห์และมีกัลยาณมิตรถือว่าเป็นบุญสำหรับตัวเองถ้าคนไทยรู้จักคิดและนำความคิดไปสร้างคนสร้างงานและเลือกคบกัลยาณมิตร จะเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมประเทศชาติต่อไป คุณธรรม2ข้อ ทางการศึกษาจะเน้นให้เด็กรู้จักคิดวิเคราะห์และช่วยคนและสังคมในเรื่องจิตอาวาจิตสาธารณะถือเป็นเรื่องกัลยาณมิตรต่อสังคมเช่นกันที่เน้นเป็นลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรไทยที่อยากให้เกิดกับผู้เรียนทุกคน