ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์  
ประเภทของงาน :
Part Time  
เงินเดือนที่ต้องการ :
N/A  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
ชาย  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
29-กรกฎาคม-2541  
อายุ :
23  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ 
วิชาเอก :
คณิตศาสตร์ 
เกรดเฉลี่ย :
3.74 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดี 
ดี 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดี  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
พอใช้  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
พอใช้  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
พอใช้  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
พอใช้  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
พอใช้  
6.2 Web based Application
พอใช้  
6.3 Mobile Application
พอใช้  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
C++  
8. Database ที่ชำนาญ
-  
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ดี  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ดี  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ดี  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
 
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
การศึกษาไทยกำลังอยู่ในช่วงของการพัฒนา ในด้านของหลักสูตรที่ใช้ในปัจจุบันยังถือว่าตอบรับความต้องการได้ไม่เพียงพอ เนื่องด้วยยุคสมัยที่เน้นการวิเคราะห์มากขึ้น และความถนัดเฉพาะของตัวผู้เรียนมากขึ้น ดังนั้น การจะทำให้การศึกษาไทยพัฒนาไปมากกว่าปัจจุบันจึงต้องเน้นความเข้าใจของผู้เรียนเป็นหลัก และความหลากหลายของวิชา เพื่อตอบรับกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
ในปัจจุบันสังคมไทยอยู่ในภาวะขาลงทางเศรษฐกิจ จะสังเกตเห็นได้จากราคาสินค้าแพงขึ้น แต่รายได้กลับคงที่ไม่ปรับตัวตาม ส่วนหนึ่งอาจจะมาจากโรคติดต่อโควิด-19 ที่สร้างความเสียหาย และการรับมือของรัฐที่ไม่ดีเท่าที่ควร จึงทำให้การฟื้นฟูของประเทศเป็นไปได้ช้า และเหตุนี้เองก็ทำให้ช่องว่างระหว่างคนจนและคนรวยมีเพิ่มมากขึ้น ทางออกที่จะช่วยให้สังคมของไทยดีขึ้น อาจจะเป็นการมีรัฐบาลชุดใหม่ที่เข้ามาบริหารและปรับเปลี่ยนโครงสร้างให้ประเทศได้เติบโตใหม่อีกครั้ง  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
โยนิโสมนสิการนับว่าเป็นหลักธรรมที่มุ่งให้ ผู้เรียนมีหลักการความคิดที่เป็นเหตุเป็นผล ช่วยให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ พิจารณา สิ่งต่างๆรอบตัวได้ถี่ถ้วน รอบคอบ คิดอย่างมีวิธี คิดอย่างมีระบบ ประกอบเข้ากับ กัลยาณมิตรที่ครูจะถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้เรียน และเข้าถึงผู้เรียนได้โดยไม่มีการขัดแย้งหรือปัญหาต่อกัน เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว การศึกษาก็จะพัฒนาได้โดยปราศจากความขัดแย้งและปัญหา โดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง