ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครู/ครูโลจิสติกส์/ธุรการ  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
18,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
01-ตุลาคม-2536  
อายุ :
28  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
อื่นๆ 
วิชาเอก :
การจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี 
เกรดเฉลี่ย :
3.17 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ไม่มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
ดี  
ดี  
ดี  
ดี  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดี  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
พอใช้  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
ไม่ได้เลย  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
พอใช้  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ไม่ได้เลย  
6.2 Web based Application
ไม่ได้เลย  
6.3 Mobile Application
ไม่ได้เลย  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
-  
8. Database ที่ชำนาญ
-  
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ไม่ได้เลย  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
พอใช้  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
กำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาโท คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หัวข้อวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการสร้างฐานข้อมูลออนโทโลยีโลจิสติกส์ในภาษาไทย)  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
-  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 1 :
customer service (แผนก Sea Export)  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
N/A  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
 
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
-  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 2 :
 
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
N/A  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
 
 
3 )
ชื่อสถานประกอบการ 3 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
-  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 3 :
ธุรกิจส่วนตัว(ปัจจุบัน)  
เงินเดือนสุดท้าย 3 :
N/A  
สาเหตุที่ลาออก 3 :
 
 
4 )
ชื่อสถานประกอบการ 4 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
-  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 4 :
ครูผู้สอน/ติวเตอร์ส่วนตัว (ปัจจุบัน)  
เงินเดือนสุดท้าย 4 :
N/A  
สาเหตุที่ลาออก 4 :
 
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
การศึกษาเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาคนในชาติ อันจะส่งผลถึงการพัฒนาประเทศด้วยในอนาคต จะสังเกตว่านโยบายต่างๆจากทั้งภาครัฐและเอกชนมักผลักดันให้เกิดแนวคิดใหม่ๆเกี่ยวกับการศึกษาของเด็กไทยมาโดยตลอด ในความเป็นจริงเมื่อได้ลองนำนโยบายต่างๆมาปรับใช้ในสถานศึกษารวมทั้งในองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องแทนที่การศึกษาของไทยจะพัฒนาขึ้นแบบที่วางไว้แต่กลับถดถอยลงจนน่าเป็นห่วง ไม่ใช่เพราะไม่มีการแก้ไขหรือไม่มีการถกปัญหานี้กันอย่างจริงจัง แต่โดยส่วนตัวคิดว่าหลายภาคส่วนมีมุมมองเกี่ยวกับการศึกษาแตกต่างกันจนทำให้นโยบายหรือแนวทางการพัฒนากระจัดกระจายไปคนละทิศทางไม่เป็นระบบ รวมไปถึงภาคการศึกษาไทยยังขาดบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการเข้ามาทำงาน และบุคคลากรบางส่วน (โดยเฉพาะครูผู้สอน) มุ่งเน้นที่จะทำผลงานด้านวิชาการมากกว่าการสอนซึ่งเป็นหน้าที่หลัก นอกจากนี้ยังมีปัญหาของเยาวชนหลายๆคนที่ถูกทางครอบครัวสร้างแรงกดดันทางการศึกษามากจนเกินไป สิ่งเหล่านี้จึงเป็นหนึ่งในเหตุให้การศึกษาของไทยค่อนข้างพัฒนาช้า(และล้าหลังบ้างในบางเรื่อง) จากที่กล่าวไป การแก้ปัญหาการศึกษาไทยไม่สามารถทำได้โดยอาศัยภาครัฐเพียงอย่างเดียว แต่ต้องรวมไปถึงความร่วมมือกับหลายๆภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสถาบันครอบครัวและครูผู้สอน ซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดกับเยาวชนมากที่่สุด ตัวภาครัฐเองก็ต้องออกนโยบายและวางหลักสูตรให้ทันสมัย รวมไปถึงเฟ้นหาบุคคลากรที่มีความสามารถมาเป็นครูโดยให้ค่าตอบแทนและการเลื่อนตำแหน่งงานทางวิชาการอย่างเหมาะสมตามความสามารถและเป็นธรรม เพื่อสร้างแรงจูงใจให้คนเก่งคนดีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในองค์กรโดยมีเป้าหมายในการพัฒนาการศึกษาไทยให้มีประสิทธิภาพ ในด้านครอบครัว ผู้ปกครองก็ควรเรียนรู้ที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการอบรมสั่งสอนบุคตรหลานหรือแนะแนวทางการศึกษาต่างๆด้วยความเข้าใจมากกว่าสร้างแรงกดดันแบบที่ยังทำอยู่ (เช่นบังคับให้เด็กเรียนพิเศษหรือสร้างแรงกดดันว่าต้องสอบได้เกรด4ทุกวิชา) ทั้งนี้หากทุกภาคส่วนตระหนักถึงปัญหาและร่วมมือกันอย่างจริงจัง ก็จะทำให้การศึกษาไทยพัฒนาขึ้นจนสามารถผลิตสร้างบุคคลากรที่มีประสิทธิภาพออกมาเพื่อพัฒนาประเทศในด้านต่างๆต่อไป  
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
สภาพสังคมไทยปปัจจุบันเปลี่ยนแปลงจากเดิมอย่างก้าวกระโดดเนื่องมาจากเหตุผลด้านการเจริญเติบโตของเทคโนโลยีและการเข้าสู่ยุคทุนนิยมอย่างเต็มรูปแบบ การขยายตัวของเมืองเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากการลงทุนของกลุ่มโรงงานและนายทุนต่างชาติ เกิดการจ้างงานขึ้นมากมาย สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้วิถีชีวิตและแนวคิดค่านิยมของคนไทยในปัจจุบันค่อยๆเปลี่ยนไปทีละน้อย การเติบโตของเศรษฐกิจทำให้มีการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น คนมีรายได้ต่อหัวมากขึ้นและยังสามารถประกอบธุรกิจอื่นๆเสริมได้เนื่องจากการพัฒนาของเทคโนโลยีที่สามารถย้ายร้านค้าปลีกตามห้างร้านมาสู่แอพพลิเคชั่น สิ่งที่ตามมานอกจากความเจริญและรายได้ที่มากขึ้นคือเรื่องของมลพิษ ปัญหาขยะและปัญหาฝุ่นPMที่เกินกว่ามาตรฐาน จะเห็นได้ว่าสภาพแวดล้อมและธรรมชาติที่เคยมีจะสวนทางกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างเห็นได้ชัดเจน สิ่งที่เป็นผลสืบเนื่องจากการพัฒนาของเทคโนโลยีและการขยายตัวของเศรษฐกิจก็คือพฤติกรรมและค่านิยมต่างๆในสังคมที่เปลี่ยนไปทีละน้อย เกิดการแข่งขันสูงในทุกสังคมตั้งแต่สังคมโรงเรียน (เช่นการสอบเข้า/เกรดเฉลี่ย) จนไปถึงสังคมวัยที่ทำงาน สิ่งเหล่านี้มักบ่มเพาะให้คนในสังคมเกิดความเครียดขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวและในบางคนนั้นไม่สามารถจัดการความเครียดต่างๆได้ อาจส่งผลให้ก่อเหตุร้ายหรือการทำร้ายตัวเองเนื่องจากความเครียดตามมา ค่านิมยมบางอย่างที่เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดอีกอย่างที่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของคนในสังคมไทยน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบอาวุโสและการให้ความสำคัญกับผู้ใหญ่ เยาวชนคนรุ่นใหม่ไม่ได้ถูกปลูกฝังจากสังคมให้มีแนวคิดรับฟังผู้อาวุโสโดยไม่ย้อนถามเหมือนคนรุ่นเก่า เนื่องจากการพัฒนาของเทคโนโลยีสมัยนี้ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงสื่อและองค์ความรู้ต่างๆได้เองโดยม่ต้องอาศัยประสบการณ์และความรู้จากในหน้าหนังสือเรียนหรือจากตัวบุคคลแบบในสมัยก่อน การตั้งคำถามและการค้นหาคำตอบทำได้เองเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสจอโทรศัพท์มือถือ ดังนั้นสุภาษิตไทยเรื่องเดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดหรือการอาบน้ำร้อนมาก่อนอย่างที่ผู้ใหญ่ใช้สั่งสอนลูกหลานอาจใช้ไม่ได้ผลในยุคสมัยนี้อีกต่อไป จากที่กล่าวมา ตั้งแต่ปัญหามลภาวะแวดล้อม พฤติกรรมความเครียดและแนวคิดค่านิยมของคนรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ นั้นเป็นผลพวงมาจากการขยายของเมืองและเปลี่ยนแปลงทางสังคมในหลายๆมิติ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงเรื่องเทคโนโลยีที่มีผลอย่างมากในการดำรงชีวิตของคนในปัจจุบัน การแก้ปัญหาที่สามารถลงมือทำเพื่อให้สังคมอยู่รอดได้นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับนโยบายของภาครัฐเพียงอย่างเดียว แต่ต้องอาศัยความร่วมมือกันในทุกภาคส่วนเพื่อการแก้ปัญหาด้วย โดยสิ่งหนึ่งที่ทุกคนในสังคมควรรู้และตระหนักคือการเคารพความคิดเห็นผู้อื่นมากกว่าการเอาชนะกันและต้องร่วมมือกันเพื่อการแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างเป็นระบบ เรียนรู้แนวคิด มุมมองและวิธีการจัดการของกันและกันเพื่อให้เกิดการนำแนวความคิดต่างๆไปต่อยอดให้มีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีต่อสังคมไทยในอนาคต รวมทั้งลดการกระทบกระทั่งกันระหว่างบุคคลในสังคมในกรณีต่างๆอีกด้วย  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
กัลยาณมิตร คือ มิตรที่ดีเป็นหลักธรรมที่ต้องการให้มนุษย์ได้รู้และปฏิบัติ เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการให้ผู้เรียนมีความรู้ วิธีคิด และการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง บรรยากาศการสอนและประสิทธิภาพของการเรียนไม่ได้อยู่ที่ผู้เรียนเป็นอย่างเดียว ครูผู้สอนก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้เด็กประสบความสำเร็จในการศึกษาได้อีกด้วย เนื่องจากผู้สอนต้องมีความเป็นกัลยาณมิตรที่ดี เพราะเป็นหนึ่งในวิธีการช่วยสร้างสรรค์บรรยากาศการเรียนรู้ในชั้นเรียน ครูควรเป็นกัลยาณมิตรที่ดีและน่าไว้ใจสำหรับผู้เรียนอยู่เสมอ กัลยาณมิตรสำหรับนักเรียนที่ดีควรทำให้บรรยากาศการเรียนไม่อึดอัด สนุกสนานและสบายใจ หมั่นสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เรียนโดยใช้การพูดสร้างแรงจูงใจ มอบกำลังใจและชื่นชมยกย่องอย่างจริงใจต่อผู้เรียน รวมไปถึงการยอมรับฟังเหตุผลต่างๆด้วยความเอาใจใส่ ดูแลและมีเมตตา นอกจากนี้ยังต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และค้นพบความสามารถของตัวเองเพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์ สิ่งเหล่านี้ถือเป็นวิธีการปฏิบัติตัวในแบบที่ กัลยาณมิตรในห้องเรียนควรกระทำอยู่เสมอ ส่วนโยนิโสมนสิการ นั้นเป็นกระบวนการพิจารณาความสอดคล้องและความสมเหตุสมผลตามความเป็นจริง ในทางการศึกษาจะหมายถึงกระบวนการคิดหาเหตุ หรือกระบวนการพิจารณาหาเหตุเพื่อหาวิธีการคิดที่เป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในกระบวนการสอน ประกอบไปด้วยหลัก4 ประการ คือ 1.อุบายมนสิการ คือ การคิดอย่างมีจุดหมาย 2.ปถมนสิการ คือ การคิดอย่างมีลำดับขั้น 3.การณมนสิการ คือ การคิดอย่างมีเหตุผล และ4.อุปปาทกมนสิการ คือ การคิดให้เกิดประโยชน์ ในทางการสอนหลักการสองอย่างนี้จะทำงานแบบสอดคล้องกันอยู่เสมอเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด เพราะปัญหาบางอย่างจะอาศัยเพียงกระบวนการคิดไตร่ตรองอย่างเดียวไม่ได้ ต้องอาศัยกัลยาณมิตรช่วยชี้แนะให้กับผู้เรียนได้รู้จักที่จะแก้ไขปัญหาหรือเสาะหาความรู้ต่างๆ หรือเพิ่มแง่มุมของความคิด ขยายความรู้ความเข้าใจให้กว้างขวางออกไปจนผู้เรียนสามารถนำไปใช้ทำการบางอย่างได้สำเร็จด้วยตัวเองต่อไปได้ในอนาคต