ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
15,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
19-มีนาคม-2542  
อายุ :
23  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
วิทยาศาสตร์ 
วิชาเอก :
คณิตศาสตร์ 
เกรดเฉลี่ย :
3.56 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ไม่มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดี 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดี  
อังกฤษ
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดี  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
ไม่ได้เลย  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
ไม่ได้เลย  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
พอใช้  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ดี  
6.2 Web based Application
ดี  
6.3 Mobile Application
ดี  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
java  
8. Database ที่ชำนาญ
DataType  
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
พอใช้  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
พอใช้  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
การใช้งาน Python , JCreator , IBM SPSS Statistics  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การประกวดผลงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์  
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
2564  
นิสิตมีผลการเรียนดี  
มหาวิทยาลัยนเรศวร  
2563  
ผู้มีผลการเรียนดีเยี่ยม ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์  
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
2562  
ผู้มีผลการเรียนดีเยี่ยม ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์  
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
2561  
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
08-พฤศจิกายน-2564  
-จนถึงวันสุดท้าย :
25-กุมภาพันธ์-2565  
ตำแหน่ง 1 :
ผู้ช่วยนักวิจัย  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
0  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
จบการฝึกสหกิจ  
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
08-พฤศจิกายน-2564  
-จนถึงวันสุดท้าย :
25-กุมภาพันธ์-2565  
ตำแหน่ง 2 :
 
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
0  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
จบการฝึกสหกิจ  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
พัฒนาการศึกษา=พัฒนาคน การศึกษาแบบเดิมๆอาจใช้ได้กับคนบางกลุ่มเท่านั้น เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงการศึกษาจึงควรพัฒนารูปแบบการศึกษาให้มีความหลากหลายขึ้น ดังนั้นการพัฒนาการศึกษาจะมีผลต่อทั้งผู้ให้และผู้รับให้เกิดการพัฒนาในรูปแบบต่างๆขึ้นมา 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
ความเห็นแก่ตัวเกิดได้กับทุกคน แต่ไม่ควรให้ความเห็นแก่ตัวนั้นมาทำร้ายคนอื่นด้วย  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
น้อยคนมากที่จะประสบความสำเร็จทางการศึกษาหรืองานอื่นๆได้ด้วยตัวคนเดียว ทุกความสำเร็จย่อมเกิดมาจากตัวเราเองและคนรอบข้างเราเสมอ ดังนั้นการรู้จักคิดและการมีมิตรที่ดีจะนำทางไปสู่ความสำเร็จได้