ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูสอนภาษาไทย/ครูธุรการ/ครูปฐมวัย/ครูผู้ช่วย  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
15,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
05-สิงหาคม-2542  
อายุ :
22  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
มนุษยศาสตร์ 
วิชาเอก :
ภาษาไทย 
เกรดเฉลี่ย :
3.46 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ไม่มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
พอใช้  
ดี  
พอใช้  
พอใช้  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดี  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
พอใช้  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
พอใช้  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
พอใช้  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
พอใช้  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
พอใช้  
6.2 Web based Application
พอใช้  
6.3 Mobile Application
ดี  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
ภาษา c  
8. Database ที่ชำนาญ
-  
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
พอใช้  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
มีทักษะผู้นำ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ปรับตัวได้ดี มีความอดทน สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดี  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
รางวัลชนะเลิศการประกวดแต่งคำประพันธ์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ  
ปี 2557  
รางวัลชนะเลิศการแต่งคำประพันธ์ เทดไท้พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน  
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ  
ปี 2557  
รางวัลชนะเลิศ การแข่งตอบปัญหาภาษาไทย  
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ  
ปี 2560  
รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  
ปี 2560  
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
10-มกราคม-2565  
-จนถึงวันสุดท้าย :
04-เมษายน-2565  
ตำแหน่ง 1 :
ธุรการ  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
-  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
หมดกำหนดการณ์ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
-  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 2 :
พนักงานพาร์ทไทม์  
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
9,000  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
โฟกัสกับการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยชั้นปีที่3  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
การศึกษาไทยในปัจจุบันอยู่ในยุคสมัยของความเจริญรุ่งเรืองทางวัตถุ มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาเป็นสื่อกลางในการศึกษา ครอบครัวคนไทยส่วนใหญ่มักทุ่มเทให้กับการศึกษา การพัฒนาบุคลากรจึงเป็นส่วนสำคัญต่อการศึกษา  
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
สภาพสังคมไทยในปัจจุบัน เป็นยุคสมัยที่เทคโนโลยีและอิเล็กทรอนิกส์มีส่วนในการดำเนินชีวิต เพื่อความสะดวกสบาย แต่ทั้งนี้ก็ย่อมมีการแข่งขันมี่มากขึ้น จึงทำให้คนในสังคมปัจจุบันเกิดความกดดันมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการที่เราปฏิบัติตนให้มีความสุข อยู่บนพื้นฐานของความพอดี ก็จะเกิดประโยชน์ต่อเราและผู้อื่น เนื่องจากไม่ต้องสร้างความเดือดร้อนให้ใคร และสร้างเพียงความสุขให้ตนเอง  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
การใช้ความคิด การใช้เหตุผล และใช้วิจารณญาณในการไตร่ตรองสิ่งต่างๆนั้น ต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง การมีกัลยาณมิตรที่ดีก็จะนำพาแต่สิ่งดีๆมาให้