ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครู วิชาสังคมศึกษา  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
15,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
10-มิถุนายน-2542  
อายุ :
23  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ 
วิชาเอก :
สังคมศึกษา 
เกรดเฉลี่ย :
3.42 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดี  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
พอใช้  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
พอใช้  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
พอใช้  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ไม่ได้เลย  
6.2 Web based Application
ไม่ได้เลย  
6.3 Mobile Application
ไม่ได้เลย  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ไม่ได้เลย  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
 
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
 
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
 
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
โครงการแสดงผบงานนวัตกรรมเพืีอการศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
2564  
นำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับชาติ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
2564  
ปฏิบัติงานข่วยเหลือนักเรียนดีเด่น  
โรงเรียนศีลาจารพพัฒน์  
2564  
คณะผู้จัดทำโครงการสัมมนาหัวข้อ Geo-literacy ปลุกจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
2564  
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
16-พฤษภาคม-2564  
-จนถึงวันสุดท้าย :
15-กุมภาพันธ์-2565  
ตำแหน่ง 1 :
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
N/A  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
 
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
ระบบการศึกษาไทยในปัจจุบันควรมีการปรับปรุงและพัฒนาในอีกหลายๆด้าน ทั้งครู วิธีการจัดการเรียนการสอน และสถาบันการศึกษา อย่างในครูแบะวิธีการจัดการเรียนการสอน ีอาจจะมีการยืดหยุ่นและปรับวิธีการสอนตามบริบทของนักเรียน เน้นการทำกิจกรรมควบคู่ไปกับเนื้อหาวิชาการ และในสังคมปัจจุบัน ต้องยอมรับว่าสื่อออนไลน์เข้ามามีผลต่อการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น อาจจะเน้นทางด้านเทคโนโลยี สื่อต่างๆมากกว่าการฟังบรรยาย และนักเรียนจดตาม อาจจะมีการลดภาระชิ้นงานเพื่อให้นักเรียนได้ค้นหาความรู้ หรือศึกษาเพิ่มเติมในแบบอื่น เพื่อที่นักเรียนจะได้มีทักษะต่างๆในการใช้ชีวิต และได้เรียนรู้เกิดการศึกษาค้นคว้านอกห้องเรียนมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครอง ครู สถาบันการศึกษาทุกฝ่ายต่างมีความพยายามที่จะมอบการศึกษาที่ดีให้เด็ก แต่ต่างฝ่ายต่าง มีแรงกดดัน ซึ่งแรงกดดันตรงนี้อาจจะส่งผลต่อเด็ก รวมทั้งทัศนคติและมุมมองของ การศึกษาที่ดีที่อาจจะแตกต่างกันไป การประชุม พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นจึงเป็นความจำเป็นที่จะต้องทำอยู่บ่อยครั้ง เพื่อที่จะได้พัฒนาระบบการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นไป  
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
สภาพสังคมไทยสมัยนี้มีปัญหาเกิดขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านสภาพแวดล้อมหรือปัญหาทางสังคมจึงทำให้การแข่งขันกันเองเกิดขึ้นกับสังคมไทยในปัจจุบัน ทำให้คนไทยมีความเครียดมากขึ้นและทำให้คนไทยมีความคิดที่เปลี่ยนไปจากสมัยก่อน เกิดการแข่งขันแย่งชิงกันในสังคม จึงทำให้คนมีแรงกดดันทำให้คนไทยเกิดเป็นปัญหาขัดแย้งต่อกันความเห็นแก่ตัวของคนที่เกิดขึ้นกับหลายๆ สังคม และในปัจจุบันเกิดโรคระบาดที่การแพร่มาตลอดระยะเวลาปี 2-3 ปี ที่เราต้องปรับการใช้ชีวิตให้เป็นไปตามบริบทของสังคมมากยิ่งขึ้น เพื่อสุขอนามัย และความปลอดภัยในสังคม แต่ในบางกลุ่มก็ยังมีพวกที่เอาผลประโยชน์ ไม่รับผิดชอบต่อสังคมในเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจากโรคระบาด ทำให้สังคมเกิดการแย่งชิงผลประโยขน์กัน ปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้น เกิดจากจิตใจของคน เราจึงต้องขัดเกลา และอบรมสั่งสอนเด็กๆที่กำลังจะไปเป็นอนาคตของชาติ ให้รู้จักช่วยเหลือ และแบ่งปันผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมในสถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :