ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ผู้ช่วยสันทนาการ งานค่าย  
ประเภทของงาน :
Freelance  
เงินเดือนที่ต้องการ :
N/A  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
ชาย  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
25-กรกฎาคม-2526  
อายุ :
38  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
วิศวกรรมศาสตร์ 
วิชาเอก :
วิศวกรรมไฟฟ้า 
เกรดเฉลี่ย :
2.54 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดี  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
พอใช้  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
พอใช้  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
พอใช้  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
พอใช้  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ดี  
6.2 Web based Application
พอใช้  
6.3 Mobile Application
ดี  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
พอใช้  
9.2 Linux / Unix
พอใช้  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
สันทนาการ ออกค่ายเยาวชน  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
15-กรกฎาคม-2550  
-จนถึงวันสุดท้าย :
15-มิถุนายน-2551  
ตำแหน่ง 1 :
วิศวกรไฟฟ้า  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
15000  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
หาประสบการไหม่ๆเพิ่ม  
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
03-สิงหาคม-2551  
-จนถึงวันสุดท้าย :
10-กุมภาพันธ์-2555  
ตำแหน่ง 2 :
 
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
18000  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
หาประสบการใหม่ๆ  
 
3 )
ชื่อสถานประกอบการ 3 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
06-เมษายน-2555  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 3 :
Product speicallist  
เงินเดือนสุดท้าย 3 :
33000  
สาเหตุที่ลาออก 3 :
เป็นประสบการณ์ใหม่ๆ  
 
4 )
ชื่อสถานประกอบการ 4 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
02-มีนาคม-2559  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 4 :
ตัวแทนประกัน  
เงินเดือนสุดท้าย 4 :
~35000  
สาเหตุที่ลาออก 4 :
ยังคงทำอยู่  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
เราทุกคนย่อมมีศักยภาพในตัวเอง หากใช้ให้ถูกที่ ถูกต้อง ถูกเวลา ย่อมให้ผลลัพที่ดี รู้จักการให้ เสียสละ ซื่อสัตย์ และกตัญญู 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
สังคมไทยเรา มีวัฒนธรรมและประเพณีต่างๆมากมายที่สวยงามและดีงาม อาจมีความคัดแย่งกันบ้างในบางมุมมอง แต่เราก็เคารพในสิทธิซึ่งกันและกัน  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
การมีมิตรที่ดี รู้จักคบคนที่คิดดีพูด ทำดี ย่อมพาเราไปสู่ทางที่ดี ที่ควร การมีต้นแบบที่ดี ย่อมพาเราไม่สู่ทางที่ดีที่ควร และการที่เรารู้จัก การพินิจพิเคราะห์ การตั้งคำถาม การสังเกตุ จะช่วยให้เราพัฒนาตัวเราได้ดียิ่งขึ้น ถ้าสามารถใช้ทั้ง2อย่างนี้กับการศึกษา จะเกิดการพัฒนาและยกระดับการศึกษาเราได้ดี