ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูสอนวิชาพลศึกษา  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
13,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
11-มิถุนายน-2536  
อายุ :
29  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ 
วิชาเอก :
พลศึกษา 
เกรดเฉลี่ย :
3.60 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดีมาก  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
ดี  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
พอใช้  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
ดีมาก  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
พอใช้  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ไม่ได้เลย  
6.2 Web based Application
ไม่ได้เลย  
6.3 Mobile Application
ไม่ได้เลย  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
-  
8. Database ที่ชำนาญ
-  
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
พอใช้  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
ด้านกีฬา เปตอง ฟุตซอล ว่ายน้ำ ปิงปอง กรีฑา  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศการประกวดผลงานเด่นครูฝึกสอน"ด้านการจัดการเรียนรู้"  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  
2564  
ผู้ตัดสินกีฬาฟุตซอลรุ่นที่8  
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  
2563  
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
การศึกษาไทยยังคงเป็นรูปแบบเดิมทีใช้กันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ทั้งนี้โลกกำลังพัฒนาไปในทางเทคโนโลยี พัฒนาความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น เด็กทุกคนต่างมีหัวคิด และวัฒนธรรมใหม่ๆ จึงต้องเชื่อมความคิดของคนทั้งสองให้เข้ากัน โดยพัฒนารูปแบบการสอนให้มีความทันสมัยที่สุด เพื่อรองรับเทคโนโลยีในปัจจุบันและใช้หลักสูตรเป็นตัวควบคุมความรู้ 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
ในปัจจุบัน ความคิดของสัคมไทยมีทั้งความคิดที่แตกต่างกันออกไป สิ่งที่ความเป็นครูทำได้คงจะสอนให้นักเรียนมีความคิดที่นึกถึงตนเองและผู้คนส่วนรวมในการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข รับฟังความคิดเห็นผู้อื่น เข้าใจความคิดต่าง และไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่น  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
สำหรับการศึกษาที่ดีควรจะมีมิตรมัยตรี เข้าใจ และเห็นใจผู้เรียน กล่าวคือ สร้างมิตรภาพระหว่างวัยที่ถูกต้งอันควรระหว่างครู และนักเรียน เข้าใจและฟังความคิดเห็นของนักเรียน เรียนรู้ถึงธรรมชาติของผู้เรียน เป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักเรียน เริ่มจากตัวครู ส่งถึงตัวนักเรียน จึงเป็นการพัฒนาการศึกษาแก่ตัวนักเรียนให้มีความสนใจในการศึกษาและอยากใฝ่รู้มากขึ้น