ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครู พี่เลี้ยง วิทยากร  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
17,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
01-สิงหาคม-2542  
อายุ :
22  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
การตลาด 
วิชาเอก :
การตลาด 
เกรดเฉลี่ย :
3.63 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ไม่มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดีมาก  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
ไม่ได้เลย  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
พอใช้  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
ดี  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ไม่ได้เลย  
6.2 Web based Application
ไม่ได้เลย  
6.3 Mobile Application
ไม่ได้เลย  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ไม่ได้เลย  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ดี  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
ความสามารถทางด้านกีฬา เล่นกีฬาได้หลากหลายชนิด มีความคล่องตัว  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
รางวัลชมเชย Smart start idea  
ธนาคารออมสิน  
2563  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
21-พฤศจิกายน-2564  
-จนถึงวันสุดท้าย :
18-กุมภาพันธ์-2565  
ตำแหน่ง 1 :
Digital marketing  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
-  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
ฝึกงานครบตามหลักสูตรการศึกษา  
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
-  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 2 :
 
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
4,000  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
กลับมาเรียน  
 
3 )
ชื่อสถานประกอบการ 3 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
-  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 3 :
แคชเชียร์  
เงินเดือนสุดท้าย 3 :
5,000  
สาเหตุที่ลาออก 3 :
กลับมาเรียน  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
จากประสบการณ์ตรงในการศึกษามา ระบบการศึกษาไทยมีเนื้อหาหลักสูตรที่ครบถ้วนพอสมควร แต่เป็นการเรียนการสอนในรูปแบบอธิบายมากจนเกินไป การลงมือปฏิบัติหรือสอดแทรกกิจกรรมช่วยส่งเสริมความเข้าใจได้มากกว่าการท่องจำ การเรียนรู้ที่มีการตีกรอบทำให้นักเรียนไม่สามารถแสดงความคิดได้อย่างเต็มที่ กรอบในที่นี้หมายถึงคำตอบนี้ถูกคำตอบนี้ผิด ทำให้นักเรียนที่เป็นฝ่ายตอบผิดกลัวที่จะเรียนรู้และไม่กล้าแสดงความคิดของตอนเอง ถ้าหากว่าเปลี่ยนจากการตีกรอบเป็นการรับฟังในอีกมุมของนักเรียน จะช่วยให้ทั้งครูและนักเรียนเองได้แลกเปลี่ยนกัน และนักเรียนเองก็จะมีความสนใจการเรียนมากขึ้น 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
การเรียกร้องสิทธิของตนเองโดยไม่เคารพสิทธิของผู้อื่น เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในสังคมไทย การคิดว่าตนมีสิทธินั้นแต่ลืมคิดไปว่าผู้อื่นก็มีสิทธินั้นเช่นกัน ทุกอย่างควรจะอยู่ในความพอดี การที่ไม่เคารพสิทธิของผู้อื่นจะก่อให้เกิดปัญหาด้านอื่นตามมาอีกมากมาย ถ้าต่างคนต่างเคารพซึ่งกันและกัน จะเกิดตรงกลาฃที่มีความพอดี ไม่มากไปไม่น้อยไปทและทุกคนจะอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
การมีมิตรที่ดีนำไปสู่เรื่องดีๆ ความคิดที่ดี ชี้แนะหลักการซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดประสบการณ์จากการเรียนรู้ เลือกรู้และจำในสิ่งที่ควร และนำไปสู่การวิเคราะห์พิจารณาหาต้นเหตุ ในการกระทำนั้นๆ หาแหล่งที่มาจากการเรียนรู้และการกระทำที่เกิดขึ้น