ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูคอมพิวเตอร์  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
N/A  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
ชาย  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
29-กันยายน-2530  
อายุ :
34  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิชาเอก :
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
เกรดเฉลี่ย :
2.20 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดี  
อังกฤษ
พอใช้  
ดี  
ดี  
พอใช้  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดีมาก  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
ดี  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
ดี  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
ดีมาก  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ดีมาก  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
พอใช้  
6.2 Web based Application
พอใช้  
6.3 Mobile Application
พอใช้  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
ภาษาซีพลัสพลัส (C++)  
8. Database ที่ชำนาญ
Access  
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ดีมาก  
9.2 Linux / Unix
ดี  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
ดีมาก  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
พอใช้  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ดี  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
ซ่อม/ประกอบติดตั้ง อุปกรณ์ hardware คอมพิวเตอร์ - ด้านการดูแลระบบเครือข่าย และดูแลระบบWebทางโรงเรียน - ด้านการตัดต่อวิดีโอ การนำเสนอการประชุมในงานโรงเรียน - ด้านการออกแบบ ในการจัดงานต่างๆ ในโรงเรียน - ด้านการใช้โปรแกรมพื้นฐาน Word , Excel , Power Point - ด้านการใช้โปรแกรมกราฟฟิก Photoshop ตกแต่ง รูปภาพ  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 รางวัลชนะเลิศ ระดับทอง ไปแข่งขันต่อระดับภาค  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
2557  
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 รางวัลชนะเลิศ ระดับทอง ไปแข่งขันต่อระดับภาค  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
2557  
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 รางวัลชนะเลิศ ระดับทอง ไปแข่งขันต่อระดับภาค  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
2558  
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
05-กุมภาพันธ์-2553  
-จนถึงวันสุดท้าย :
31-มีนาคม-2554  
ตำแหน่ง 1 :
อาจารย์คอมพิวเตอร์  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
15000  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
ประกอบวิชาชีพครูที่ใหม่  
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-พฤษภาคม-2554  
-จนถึงวันสุดท้าย :
31-มีนาคม-2557  
ตำแหน่ง 2 :
 
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
16000  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
ประกอบวิชาชีพครูที่ใหม่  
 
3 )
ชื่อสถานประกอบการ 3 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
02-พฤษภาคม-2559  
-จนถึงวันสุดท้าย :
31-มีนาคม-2565  
ตำแหน่ง 3 :
อาจารย์คอมพิวเตอร์  
เงินเดือนสุดท้าย 3 :
17000  
สาเหตุที่ลาออก 3 :
ประกอบวิชาชีพครูที่ใหม่  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
มีความรักในอาชีพครู รู้จักปรับปรุงวิธีการสอน ใช้วิธีการสอนแบบต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียน เพื่อพัฒนาตนเองให้ทันสมัยทันต่อเทคโนโลยีอยู่เสมอ 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
เป็นกลางทางการเมือง และมีความประพฤติแบบอย่างที่ดีของสังคม  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
มีระเบียบวินัย มีความเสียสละ ความสามัคคีกัน รักษาสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ร่วมงาน