ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูศิลปะ ครูผู้ช่วย เจ้าหน้าที่แผนกศิลป์ ธุรการ  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
15,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
ชาย  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
01-พฤศจิกายน-2534  
อายุ :
30  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ม.6  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
วิทยาศาสตร์ 
วิชาเอก :
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เกรดเฉลี่ย :
2.77 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ไม่มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
พอใช้  
ดี  
ดี  
พอใช้  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดี  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
พอใช้  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
พอใช้  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
ดี  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
พอใช้  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ไม่ได้เลย  
6.2 Web based Application
ไม่ได้เลย  
6.3 Mobile Application
ไม่ได้เลย  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ไม่ได้เลย  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ดีมาก  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
ความสามารถทางด้านศิลปะ วาดภาพ ระบายสี ทั้งเป็นผู้สร้างผลงานเอง และ ผู้สอน การออกแบบสิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณา งาน Art Work ต่างๆ รวมถึงความสามารถด้านการจัดตกแต่งสถานที่ กิจกรรมสำหรับเด็กๆ จัดดอกไม้ แต่งหน้า อีกทั้งงานประดิษฐ์ต่างๆ งานฝีมือต่างๆ  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
-  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 1 :
Telesales Executive  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
128 per hour / 20 days per month  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
หมดสัญญา  
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
-  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 2 :
Administration and Operation Executive / Activity and Event Coordinator  
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
128 per hour / 20 days per month  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
หมดสัญญา ได้โปรโมทตำแหน่งใหม่  
 
3 )
ชื่อสถานประกอบการ 3 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
-  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 3 :
Sales and Customer Management  
เงินเดือนสุดท้าย 3 :
24,500  
สาเหตุที่ลาออก 3 :
ต้องการเปลี่ยนสายอาชีพ และกลับมาดูแลคุณแม่  
 
4 )
ชื่อสถานประกอบการ 4 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
-  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 4 :
ครูสอนศิลปะ  
เงินเดือนสุดท้าย 4 :
15,000  
สาเหตุที่ลาออก 4 :
โดนเลิกจ้าง เนื่องจากผลกระทบจากโควิด19  
 
5 )
ชื่อสถานประกอบการ 5 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
-  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 5 :
สอนพิเศษศิลปะ ภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กอนุบาลและเด็กประถม  
เงินเดือนสุดท้าย 5 :
N/A  
สาเหตุที่ลาออก 5 :
 
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
การศึกษาไทยในความคิดของข้าพเจ้า นอกจากแบบเรียนและหลักสูตรที่ทางกระทรวงศึกษาธิการจัดไว้แล้วนั้น ข้าพเจ้าคิดว่าผู้ที่ประกอบวิชาชีพครูควรที่จะต่อยอดและเพิ่มเติมในเนื้อหานอกตำราแก่ผู้เรียน คิดค้นวิธีการต่างๆที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้แก่ผู้เรียนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตัวผู้เรียนเอง 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
สังคมไทยทุกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งสภาพเศรษฐกิจสังคม วิถีชีวิตและเทคโนโลยี ถึงแม้ว่าบ้านเมืองจะมีการพัฒนาในหลายๆด้าน แต่ก็ยังมีมุมที่ต้องการการพัฒนาและช่วยเหลืออยู่มากมาย ทั้งวิถีชีวิตความเป็นอยู่ และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่อยู่เป็นกลุ่ม การกระจายรายได้ที่ไม่ทั่วถึง รวมไปถึงคุณภาพชีวิตทั้งในด้านสาธารณสุขที่ไม่เพียงพอ ขัาพเจ้าเล็งเห็นว่า หากว่าคุณภาพชีวิตของประชากรไทยเติบโตและก้าวหน้าไปพร้อมๆกับเศรษฐกิจที่กำลังขับเคลื่อนอยู่ในขณะนี้ ได้รับการเข้าถึงซึ่งรัฐสวัสดิการทั่วทุกคน จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคมให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และผลักดันให้สังคมไทยนั้นไปสู่จุดที่เรียกได้ว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
ในความคิดของข้าพเจ้าคือ การปฏิบัติตนเป็นกัลยาณมิตรของเพื่อนร่วมงาน ถ้าเป็นในบริบทของการศึกษา นั่นหมายถึงเพื่อนร่วมอาชีพ และ นักเรียน เพื่อก่อให้เกิดความดีงาม ความเจริญรุ่งเรือง เป็นองค์ประกอบที่ก่อให้เกิดความจริง และข้อกำหนดในสังคมการอยู่ร่วมกัน สอดคล้องกับโยนิโสมนสิการ ซึ่งเป็นกระบวนการทางด้านความคิดและพิจารณา ความสมเหตุสมผลตามความเป็นจริง และเป็นผู้ฉลาดทางการใช้ความคิด คิดอย่างถูกต้องและเป็นระบบ เพื่อนำมาประกอบกับการให้ความรู้แก่นักเรียน และสานต่อมิตรภาพระหว่างเพื่อนร่วมอาชีพ