ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูพัฒนาสมอง EF และกระบวนการคิด  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
19,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
03-มกราคม-2540  
อายุ :
25  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ศาสนศึกษา 
วิชาเอก :
ศาสนศึกษา 
เกรดเฉลี่ย :
3.34 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ไม่มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดีมาก  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
ไม่ได้เลย  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
พอใช้  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
ไม่ได้เลย  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ไม่ได้เลย  
6.2 Web based Application
ไม่ได้เลย  
6.3 Mobile Application
ไม่ได้เลย  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ไม่ได้เลย  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
ความรู้จิตวิทยาเบื้องต้น, Learning style, ทฤษฎีบุคลิกภาพต่าง ๆ เช่น พหุปัญญา MBTI นพลักษณ์, ความรู้พุทธศาสนา, ความรู้ศาสนา ปรัชญาหรือความเชื่อในแง่มุมต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อมนุษย์และสังคม, ความคิดสร้างสรรค์, มนุษยสัมพันธ์, ความเข้าอกเข้าใจผู้อื่น(Empathy), การฟังอย่างลึกซึ้ง(Deep listening), การเข้าใจตนเอง(Self-awareness), การคิดเชิงวิพากษ์(Critical thinking)  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
มองว่ามีรูปแบบที่เหมาะกับเด็กบางคน แต่อาจไม่เหมาะกับทุกคน เพราะภาพส่วนใหญ่ที่มองเห็นคือใช้รูปแบบเดียวกันในการสอนเด็กทุกคน ซึ่งเด็กแต่ละคนอาจเหมาะกับการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน มีความชอบความสนใจที่แตกต่างกัน แต่ช่วงหลังมานี้หลายฝ่ายหลายภาคส่วนก็มีความตื่นตัวและพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้น และตัวเราเองก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาไทยให้สามารถส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กให้ประสิทธิภาพขึ้นเรื่อย ๆ ได้เช่นกัน 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
ถ้าดูจากข่าวหรือสื่อต่าง ๆ อาจดูเหมือนสังคมไทยมีปัญหาต่าง ๆ เยอะ แต่โดยส่วนตัวมองว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่น่าอยู่มาก ๆ สังคมนึง มองว่าคนไทยมีน้ำใจ มีความเอื้ออาทรต่อกัน ไม่ว่าจะไปที่ไหน ก็จะเจอคนยิ้มให้กันได้อย่างง่ายดาย แม้แต่คนไม่รู้จักกัน พร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ แน่นอนว่าไม่ใช่ทุกคน เพราะทุกคนมีความแตกต่างกัน อารมณ์ต่าง บริบทต่าง นิสัยต่าง แต่ฉันก็ยังรู้สึกว่าพบเจอเรื่องดี ๆ ในสังคมไทยในอัตราส่วนที่มากกว่า แม้แต่เวลาเจอเรื่องราวไม่ดีในสื่อต่าง ๆ เราก็จะยังคงเห็นมุมน่ารัก ๆ ของคนไทยเสมอ เช่น เจอเหตุการณ์วิกฤต เจอภัยภิบัติต่าง ๆ ผู้คนในสังคมก็พร้อมที่จะช่วยเหลือกันอย่างล้นหลาม ข่าวที่คนถูกทำร้าย ถูกเอาเปรียบ คนในสังคมก็ให้กำลังใจ พร้อมยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือ จุดไหนที่ไม่ดี ควรแก้ไขปรับปรุง คนก็พร้อมที่จะเสนอแนวทางแก้ไขให้ดีขึ้น อยากที่จะพัฒนาจุดนั้นให้สมบูรณ์ขึ้น  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
สำหรับฉันกัลยาณมิตรคือคนที่ให้คำแนะนำ ให้ความรู้ความเข้าใจ ให้ผู้อื่นรู้จักโยนิโสมนสิการในศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งให้เขามีความรู้ ความเข้าใจ จนสามารถนำไปใช้ประโยชน์หรือพัฒนาตนเองได้ จึงมองว่ากัลยาณมิตรเป็นสิ่งสำคัญต่อการศึกษา