ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครู  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
15,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
01-ธันวาคม-2538  
อายุ :
26  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ศิลปศาสตร์ 
วิชาเอก :
ภาษาญี่ปุ่น 
เกรดเฉลี่ย :
3.25 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ไม่มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดี 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
พอใช้  
ดี  
ดี  
ดี  
ภาษาญี่ปุ่น
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดี  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
ไม่ได้เลย  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
ไม่ได้เลย  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
ไม่ได้เลย  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ไม่ได้เลย  
6.2 Web based Application
ไม่ได้เลย  
6.3 Mobile Application
ไม่ได้เลย  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ไม่ได้เลย  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
 
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
17-กันยายน-2563  
-จนถึงวันสุดท้าย :
31-ธันวาคม-2563  
ตำแหน่ง 1 :
ครูผู้ช่วยคณิตศาสตร์  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
13,000  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
ย้ายกลับต่างจังหวัดช่วงโควิด  
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
24-ธันวาคม-2563  
-จนถึงวันสุดท้าย :
27-มกราคม-2563  
ตำแหน่ง 2 :
 
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
7,000  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
ช่วงจัดโปรโมชั่น ระยะสั้นๆ  
 
3 )
ชื่อสถานประกอบการ 3 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-พฤศจิกายน-2561  
-จนถึงวันสุดท้าย :
28-กุมภาพันธ์-2562  
ตำแหน่ง 3 :
นักศึกษาฝึกงานพิสูจน์อักษร  
เงินเดือนสุดท้าย 3 :
-  
สาเหตุที่ลาออก 3 :
สำเร็จการศึกษา  
 
4 )
ชื่อสถานประกอบการ 4 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
16-พฤษภาคม-2558  
-จนถึงวันสุดท้าย :
17-สิงหาคม-2558  
ตำแหน่ง 4 :
บาริสตาร์ part-time 55บ./ชม.  
เงินเดือนสุดท้าย 4 :
5000  
สาเหตุที่ลาออก 4 :
ช่วงปิดเทอม ระยะสั้นๆ  
 
5 )
ชื่อสถานประกอบการ 5 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
-  
-จนถึงวันสุดท้าย :
31-มีนาคม-2558  
ตำแหน่ง 5 :
แคชเชียร์full-time  
เงินเดือนสุดท้าย 5 :
12,000  
สาเหตุที่ลาออก 5 :
ศึกษาต่อมหาวิทยาลัย  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
การศึกษาไทยจำเป็นต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงให้เหมาะสมกับยุคสมัยตลอดเวลา ในปัจจุบันการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนบางอย่างหรือดัดแปลงให้เหมาะสมต่อผู้เรียนนั้นมีความจำเป็น เพื่อให้เอื้อต่อการเรียนรู้ การศึกษาไทยมุ่งเน้นให้เรียนรู้สาขาวิชาต่างๆค่อนข้างหลากหลาย เพื่อเป็นการบูรณาการศาสตร์วิชาต่างๆในการทำงานในอนาคต ซึ่งเป็นกระบวนการที่ดี แต่ต้องจัดให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของเด็กไทย เพื่อไม่ให้เกิดสภาวะกดดันหรือตึงเครียดมากจนเกินไป ดังนั้นการพัฒนาครูและผู้เรียนไปพร้อมๆกันรวมถึงการสอดแทรกหลักศีลธรรมจริยธรรมอันดีงาม จะเป็นการช่วยเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี ทำให้การศึกษาไทยพัฒนาได้มากขึ้น นอกจากนี้ก็ยังช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองและเป็นอนาคตที่ดีของประเทศชาติต่อไป  
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
เนื่องจากปัจจุบันสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปในบริบทต่างๆ รวมถึงอาชีพที่เกิดใหม่หลากหลายอาชีพ เพราะโลกมีการเปิดกว้างมากขึ้น จำเป็นต้องมีการปรับตัวเพื่อให้เหมาะสมกับยุคสมัยโดยเฉพาะด้านภาษาและวัฒนธรรม เพราะในปัจจุบันชาวต่างชาติได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในบ้านเราจากการทำงาน การทำธุรกิจหรือการมาท่องเที่ยวผ่านการติดต่อสื่อสารในด้านต่างๆ ทำให้มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้ภาษาที่สอง นอกจากภาษาหลัก การเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อมและสังคม มีส่วนทำให้สามารถดำรงอยู่ในยุคสังคมปัจจุบันได้ดียิ่งขึ้น และด้วยสถานการณ์โควิด-19 การดูแลป้องกันตัวเองและผู้อื่นก็ยังมีความสำคัญเช่นเดียวกัน จำเป็นต้องมีการปรับตัวให้อยู่ได้ในสังคมอย่างมีสติและไม่วิตกกังวลจนเกินเหตุ ดังนั้นมุมมองทางความคิดและทัศนคตินั้นสำคัญ ทำอย่างไรจึงจะอยู่บนความหลากหลายและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันได้  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ความเข้าใจกันโดยปราศจากอคติ จะทำให้การทำงานนั้นเป็นไปโดยราบรื่น หากพยายามเรียนรู้ในธรรมชาติของตนเองและผู้อื่น และพยายามปรับเปลี่ยน เพื่อให้สามารถทำงานหรืออยู่ร่วมกันได้นั้นเป็นสิ่งที่ดี และควรเข้าใจในเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคล โดยไม่พยายามคาดหวังให้เหมือนกัน แต่ควรปรับวิธีการทำงานให้เหมาะสมกับธรรมชาติของแต่ละบุคคล และลักษณะบางอย่างต้องไม่เป็นปัญหาหรือส่งผลกระทบในการทำงาน ความเอื้อเฟื้อ ความเข้าใจ การเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ถือเป็นการให้เกียรติอีกฝ่ายหนึ่ง เป็นสิ่งที่ปัญญาชนพึงมี และทำให้เกิดความปราถนาดีต่อกัน และนำไปสู่กัลยาณมิตรที่ดีต่อกันและอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข นอกจากนี้การพัฒนาตนเองควบคู่กับหลักศีลธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ จะช่วยให้ลดปัญหาและความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นได้ รวมถึงยังช่วยฝึกจิตใจให้เข้มแข็ง สงบรู้เท่าทันสิ่งที่มากระทบและปล่อยวางในบางเรื่องได้ เช่นเดียวกับการให้การศึกษา การมีจิตใจที่อ่อนโยน เป็นผู้ให้ จะทำให้มองเห็นสิ่งต่างๆได้กว้างขึ้น และไม่ตัดสินจากสิ่งที่มองเพียงแง่เดียว จะเป็นการกระตุ้นความมุ่งมั่น กำลังใจที่ดี ในการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนได้ดียิ่งขึ้น