ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
16,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
ชาย  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
07-สิงหาคม-2543  
อายุ :
21  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
มนุษยศาสตร์ 
วิชาเอก :
ภาษาอังกฤษ (ภาษาและวรรณกรรมอังกฤษ) 
เกรดเฉลี่ย :
3.40 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ไม่มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดี  
อังกฤษ
ดี  
ดี  
ดีมาก  
ดี  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดี  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
ไม่ได้เลย  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
พอใช้  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
ดี  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
พอใช้  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ไม่ได้เลย  
6.2 Web based Application
ไม่ได้เลย  
6.3 Mobile Application
ไม่ได้เลย  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ไม่ได้เลย  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
คะแนนโทอิค 830 สามารถใช้ โปรแกรม Procreate และ Canvaได้ ด้านกิจกรรม - เป็นผู้นำเชียร์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในปี พ.ศ.2561  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
Certificate for Presentation (กลุ่มตัวแทนนำเสนองานวิจัย)  
ภาควิชาภาษาตะวันตก (ภาควิชาภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยบูรพา  
2565  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-เมษายน-2564  
-จนถึงวันสุดท้าย :
04-มิถุนายน-2564  
ตำแหน่ง 1 :
นักศึกษาฝึกงานด้านการแปลภาษาและพิสูจน์อักษร  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
N/A  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
จบระยะการฝึกงาน  
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
19-พฤศจิกายน-2564  
-จนถึงวันสุดท้าย :
09-มกราคม-2565  
ตำแหน่ง 2 :
ครูผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษ  
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
N/A  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
กลับไปศึกษาต่อ  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
สำหรับการศึกษาไทยในปัจจุบันผมคิดว่าถ้าเรามีการเน้นให้นักเรียนมีการปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นนอกเหนือจากการเรียนทฤษฎีจะช่วยให้เด็กมีทักษะในการนำความรู้ในห้องเรียนไปใช้ในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น ซึ่งถ้าผมมีโอกาสได้เป็นครูผมจะนำประสบการณ์และปัญหาที่ผมเจอมาในช่วงเรียนมาแนะนำเพื่อเป็นอีกหนึ่งแนวทางให้นักเรียนได้เข้าใจในเนื้อหาหรือแก้ปัญหานั้นๆได้ง่ายขึ้น 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
ปัจจุบันเยาวชนในสังคมไทยไม่เพียงรู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองแต่ยังรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีในการพัฒนาสังคมแต่สังคมจะดีขึ้นได้เราต้องอาศัยความเข้าใจกันและจุดตรงกลางที่เชื่อมระหว่างรุ่นต่างๆในการพัฒนาสังคมไทยให้ดียิ่งขึ้น  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :