ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูบรรณารักษ์ ครูผู้ช่วย ครูพี่เลี้ยง  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
14,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
01-ธันวาคม-2522  
อายุ :
42  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ศิลปศาสตร์ 
วิชาเอก :
บรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 
เกรดเฉลี่ย :
2.45 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ไม่มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดี  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
 
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
 
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
 
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
 
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
 
6.2 Web based Application
 
6.3 Mobile Application
 
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
 
9.2 Linux / Unix
 
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
 
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
 
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
 
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
 
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านได้รับรางวัลโล่ทอง  
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  
2557  
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ  
สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษานครนายก  
2557  
ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
2557  
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านได้รับรางวัลระดับเขตการศึกษา  
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  
2558  
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
06-กรกฎาคม-2553  
-จนถึงวันสุดท้าย :
26-ธันวาคม-2555  
ตำแหน่ง 1 :
พี่เลี้ยงเด็กพิการ  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
9000  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
ได้งานใหม่  
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
06-กรกฎาคม-2556  
-จนถึงวันสุดท้าย :
28-กุมภาพันธ์-2561  
ตำแหน่ง 2 :
ครูบรรณารักษ์  
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
16770  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
ได้งานใหม่  
 
3 )
ชื่อสถานประกอบการ 3 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
23-ธันวาคม-2562  
-จนถึงวันสุดท้าย :
31-มกราคม-2565  
ตำแหน่ง 3 :
พี่เลี้ยงเด็กพิการ  
เงินเดือนสุดท้าย 3 :
9000  
สาเหตุที่ลาออก 3 :
เปลี่ยนที่อยู่  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
การศึกษาไทย มีการพัฒนาอยู่เสมอ ครูเองก็ต้องได้รับการพัฒนา เรียนรู้ การเปลี่ยนแปลง มีเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม กับครูและนักเรียน  
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
เมื่อมีเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิต เราต้องเรียนรู้ในการใช้เทคโนโลยี ให้มีประโยชน์  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :