ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูคณิตศาสตร์  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
15,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
22-มิถุนายน-2541  
อายุ :
24  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ 
วิชาเอก :
คณิตศาสตร์ 
เกรดเฉลี่ย :
3.42 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
พอใช้  
พอใช้  
ดี  
ดี  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดี  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
 
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
 
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
 
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
 
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
 
6.2 Web based Application
 
6.3 Mobile Application
 
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
 
9.2 Linux / Unix
 
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
 
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
 
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
 
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
ผู้ช่วยการนันทนาการเด็กทั่วไป  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
เป็นคณะกรรมการสภานักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2561  
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต  
2562  
ดำรงตำแหน่ง สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยฝ่ายกิจกรรมและนันทนาการ ประจำปีการศึกษา 2562  
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต  
2563  
เป็นผู้ดำเนินการจัด “โครงการอบรมผู้พิทักษ์สีเขียว ครั้งที่ 2 เยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม”  
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต  
2562  
เป็นวิทยากรกิจกรรมค่ายวิชาการคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561  
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต  
2561  
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-พฤษภาคม-2564  
-จนถึงวันสุดท้าย :
31-มีนาคม-2565  
ตำแหน่ง 1 :
ครูสอนคณิตศาสตร์  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
ไม่มี  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
จบการฝึกสอน  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
การศึกษาคือการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ดังนั้นประเด็นสำคัญของการเปลี่ยนแปลงคือผู้เรียน ผู้สอนควรจะพัฒนาและค้นหาความรู้ ประสบการณ์เพื่อนำไปถ่ายทอดให้ผู้เรียน นอกจากนี้การศึกษายังคงต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของระบบการศึกษาให้มีคุณภาพมากขึ้น 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
สังคมไทยในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องของค่านิยม การศึกษา เศรษฐกิจและอีกมากมาย แต่ถึงทุกอย่างจะมีการเปลี่ยนแปลงไปแต่บางอย่างก็ยังคงอยู่ที่เดิมไม่ได้รับการเปลี่ยแปลงอะไร ดังนั้นในฐานะผู้สอนเราต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ แล้วไปพัฒนาสังคมไทยต่อไป  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :