ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูปฐมวัย ครูอนุบาล  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
15,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
25-สิงหาคม-2540  
อายุ :
24  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ 
วิชาเอก :
การศึกษาปฐมวัย 
เกรดเฉลี่ย :
3.48 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดี  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
พอใช้  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
พอใช้  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
พอใช้  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
พอใช้  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
พอใช้  
6.2 Web based Application
พอใช้  
6.3 Mobile Application
ดี  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
พอใช้  
9.2 Linux / Unix
พอใช้  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
พอใช้  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
วาดรูป, รำไทย, เปตอง 2564-2565 * ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก ระดับชั้น บ้านสาธิต (มอนเตสซอรี่) 2563-2564 * เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก ระดับชั้น บ้านสาธิต เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก ระดับชั้น อนุบาล 2 ละออพลัส • ติวเตอร์ อนุบาล, คณิตศาสตร์ วิทยศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ ภาษาไทย สังคม และศิลปะ 2558 - ปัจจุบัน โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ โรงเรียนประภามนตรี 2 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ โรงเรียนอนุบาลเจริญพงศ์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ เกียรติบัตร การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1 และนานาชาติครั้งที่ 11 เครือข่าย ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย นำเสนอบทความเรื่อง การส่งเสริมทักษะทางสังคมในชั้นเรียนของเด็กปฐมวัยระดับชั้น อนุบาล 2 โดยผ่านกิจกรรมเกมการศึกษา การประชุมวิชาการระดับชาติ มศว วิจัย ครั้งที่ 14 นำเสนอบทความเรื่อง ความคิดเห็นผู้ปกครองของนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ที่มีต่อคุณลักษณะที่หึงประสค์ของครูปฐมวัยในศตวรรษที่ 21  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1 และนานาชาติครั้งที่ 11 เครือข่าย ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย นำเสนอบทความ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  
2564  
การประชุมวิชาการระดับชาติ มศว วิจัย ครั้งที่ 14 นำเสนอบทความเรื่อง ความคิดเห็นผู้ปกครองของนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ที่มีต่อคุณลักษณะที่หึงประสค์ของครูปฐมวัยในศตวรรษที่ 21  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
2564  
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
-  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 1 :
นักศึกษาฝึกประสบการณ์  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
N/A  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
นักษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
ควรได้รับการพัฒนาอย่างมากกก 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
ทุกควรได้รับสิทธิทุกอย่างเท่าเทียมกัน  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :