ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูวิทยาศาสตร์,ครูคณิตศาสตร์  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
N/A  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
18-กุมภาพันธ์-2533  
อายุ :
32  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาโท  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ 
วิชาเอก :
การศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาสังคม 
เกรดเฉลี่ย :
4.00 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ไม่มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดี  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
พอใช้  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
พอใช้  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
พอใช้  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ไม่ได้เลย  
6.2 Web based Application
ไม่ได้เลย  
6.3 Mobile Application
 
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
พอใช้  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
โปรแกรม spss  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
พนักงานดีเด่น  
วิทยาลัยทองสุข  
2557  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-กรกฎาคม-2555  
-จนถึงวันสุดท้าย :
01-มกราคม-2556  
ตำแหน่ง 1 :
เลขานุการผู้จัดการ  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
12000  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
ย้ายที่อยู่อาศัย (เดิมอยู่หอเดิมที่มหาวิทยาลัย)  
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-มีนาคม-2556  
-จนถึงวันสุดท้าย :
30-เมษายน-2558  
ตำแหน่ง 2 :
เลขานุการคณะ(นักวิชาการศึกษา),ผู้ช่วยสอน  
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
13300  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
เตรียมศึกษาต่อ และต้องการพัฒนาสายงานสอน  
 
3 )
ชื่อสถานประกอบการ 3 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-พฤษภาคม-2558  
-จนถึงวันสุดท้าย :
30-เมษายน-2565  
ตำแหน่ง 3 :
อาจารย์ (วิทยาศาสตร์,ชีวะ,คณิตศาสตร์,gat เชื่อมโยง,ติวสอบเข้าและo-net)  
เงินเดือนสุดท้าย 3 :
23,000  
สาเหตุที่ลาออก 3 :
ต้องการพัฒนาสายงานสอนและต้องการเป็นครูประจำ  
 
4 )
ชื่อสถานประกอบการ 4 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-สิงหาคม-2559  
-จนถึงวันสุดท้าย :
30-กรกฎาคม-2560  
ตำแหน่ง 4 :
อาจารย์พิเศษวิทยาศาสตร์  
เงินเดือนสุดท้าย 4 :
รายชั่วโมงละ 650  
สาเหตุที่ลาออก 4 :
เป็นอาจารย์พิเศษวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป g10 (ม.4) รายจ้างเป็นเทอม ลาออกเพราะเนื่องจาก เรียนต่อป.โท ไม่สามารถรับผิดชอบจ้างเหมาทั้งเทอมได้ตรงเวลาคาบที่ทางโรงเรียนจัด  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
การศึกษาไทยในปัจจุบันมีความหลากหลายเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อมปัจจุบันดังนั้นผู้สอนพึงปฏิบัติตนให้เป็นผู้เรียนรู้ตลอดเวลาเพื่อการปรับตัวให้ทันยุคทันสมัย เมื่อการศึกษาในยุค4.0 ศตวรรษที่ 21 นี้ เราก้าวสู่การศึกษาแบบตลอดชีวิตมุ่งเน้นจัดการศึกษาให้เอื้อต่อคนทุกกลุ่มให้การศึกษาเป็นที่เข้าถึงได้ง่าย ดั่งเช่นเทคโนโลยีที่ก้าวไกลออกไปดังนั้นทั้งผู้เรียนและผู้สอนต่างมีบทบาทสำคัญมากในการศึกษาปัจจุบัน ผู้สอนต้องทำหน้าที่ทั้งเป็นสนับสนุนการเรียนรู้และผู้ผลักดันให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความใฝ่เรียนใฝ่รู้ตลอดเวลา อีกทั้งการศึกษาเป็นส่วนช่วยพัฒนาคนให้เข้าถึงรูปแบบการเรียนรู้ใหม่ๆ มิติกิจกรรมการเรียนที่หลากหลาย บทบาทการศึกษาไทยจึงมีบทบาทมากขึ้นในการปรับวิธีการ รูปแบบให้เอื้อต่อคนทุกกลุ่ม และเปิดรับมิติทางรูปแบบการศึกษาที่แปลกใหม่ให้ทันท่วงที 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
สภาพสังคมในปัจจุบันมีหลายมิติ และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้นบทบาทการศึกษาจึงมีส่วนสำคัญที่ช่วยทำให้คนในสังคม รู้จักการไตร่ตรองสิ่งที่เกิดขึ้นว่า มีระดับความน่าเชื่อถือเพียงใด โดยใช้หลักการและเหตุผลอย่างถูกต้อง เมื่อแหล่งความรู้ในสภาพสังคมปัจจุบันเข้าถึงง่าย จึงมีทั้งข้อดีข้อเสีย การปรับตัวของผู้คนให้สอดรับการอยู่ในสังคมหมู่อย่างสามัคคีและเท่าทันกัน ถึงต้องอาศัยการศึกษา การอ่าน และทักษะ ต้องการเป็นคนที่เรียนรู้ตลอดเวลา  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
การศึกษามิใช่เพียงแต่ทำงาน กิจกรรมใดๆคนเดียวแล้วจะสำเร็จทุกอย่าง นอกจากเราเป็นกัลยาณมิตรที่ซื่อสัตย์ต่อตนเองแล้วนั้น เราควรเป็นกัลยาณมิตรที่ดีในสังคมหมู่ ในการทำงานกลุ่ม กิจกรรมกลุ่ม ในรูปแบบการเรียนการสอนที่ต้องอาศัยคนหลายๆคนในการปฏิบัติ การรู้จักมีน้ำใจ สามัคคีจึงเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานและการเรียนการสอน อีกทั้งการเรียนการสอนนั้นการรู้จักมีสติ สมาธิ และใช้หลักเหตุและผล ในการทำงาน จะสามารถแก้ปัญหาอย่างรอบคอบและถูกจุด ช่วยในการบริหารเวลาทำให้สามารถสำเร็จผลทางการศึกษาได้ตามเป้าหมาย ผู้เรียนและผู้สอนต้องใช้หลักการเท่าเทียม และการมีเหตุผลในการประเมินผลในการศึกษา ความถี่ถ้วน และรอบคอบจะนำพาสู่เป้าหมายทางการศึกษาได้ตามเวลาสมควร