ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูสอนวิชาศิลปะ  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
17,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
27-สิงหาคม-2540  
อายุ :
24  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
อื่นๆ 
วิชาเอก :
จิตรกรรม 
เกรดเฉลี่ย :
2.94 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ไม่มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดีมาก  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
พอใช้  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
ดี  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
ดี  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ไม่ได้เลย  
6.2 Web based Application
ไม่ได้เลย  
6.3 Mobile Application
ดี  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ไม่ได้เลย  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
งานศิลปะต่างๆ วาดภาพ ระบายสี ถ่ายภาพ ตัดต่อวิดีโอ ออกแบบ เป็นต้น  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
ได้รับทุนการศึกษาจากกองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะมูลลิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  
2562  
จัดนิทรรศการโครงการศิลปะนิพนธ์จิตรกรรม ณ หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองคอน (CLP) จังหวัดนครศรีธรรมราช  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  
2563  
เข้าร่วมนิทรรศการ "Art Camp : Paint From Home ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
-  
2564  
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-กุมภาพันธ์-2564  
-จนถึงวันสุดท้าย :
30-ธันวาคม-2564  
ตำแหน่ง 1 :
นวัตกรชุมชน  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
15000  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
หมดสัญญาจ้าง  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
อยากให้การศึกษาไทยเปิดกว้างกว่านี้ ไม่ใช่เน้นแต่วิชาหลัก เช่น คณิต วิทยาศาสตร์ ภาษา แต่อยากให้วิชารองเช่น วิชาศิลปะ ดนตรี การงานงานฝีมือ เป็นต้นสำคัญเทียบเท่ากัน เพราะเด็กแต่ละคนมีความสามารถและเก่งไม่เหมือนกัน เขาเก่งด้านไหนควรสนับสนุนเขาในด้านนั่น เพราะ“เด็กคืออนาคตของชาติ”การจัดการเรียนการสอนของครูควรยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรมีการจัดกิจกรรมที่กระตุ้นผู้เรียนให้รู้จักคิด วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหาและกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตัวของเขาเอง 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
เด็กจบใหม่ว่างงานไม่มีงานรองรับ คนตกงาน ข้าวของแพง ผู้คนให้ความสำคัญกับเงินที่หนึ่ง แต่ก็สอนให้ทุกคนเก่งขึ้นรู้จักปรับตัวเพื่อเอาตัวรอดในสังคมปัจจุบัน  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :