ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
18,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
27-กุมภาพันธ์-2538  
อายุ :
27  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ 
วิชาเอก :
ภาษาอังกฤษ 
เกรดเฉลี่ย :
3.55 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
ดีมาก  
ดีมาก  
ดีมาก  
ดีมาก  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดีมาก  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
พอใช้  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
พอใช้  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
ดีมาก  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
พอใช้  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ไม่ได้เลย  
6.2 Web based Application
ไม่ได้เลย  
6.3 Mobile Application
ไม่ได้เลย  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
-  
8. Database ที่ชำนาญ
-  
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ไม่ได้เลย  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
สามารถสร้างAnimation เพื่อการศึกษา ออกแบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้หลากหลาย รวมถึงสามารถสร้างเกมที่ใช้เป็นสื่อ(สื่อนวัตกรรม) ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ มีความสามารถพิเศษด้านการถ่ายภาพ และ ออกแบบกราฟฟิก  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
รองชนะเลิศระดับภาคตะวันออก การประกวดการแสดงละครภาษาอังกฤษ  
งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคตะวันออก (ตัวแทนโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง)  
2556  
เหรียญทองแดง ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก การแข่งขันเครื่องบินเล็กวิทยุ4ช่องสัญญาณ  
งานศิลปหัตถกรรมภาคกลางและภาคตะวันออก (ตัวแทนโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง)  
2556  
เหรียญเงิน โครงการวิทยาศาสตร์สิ่งประดิษฐ์  
สหวิทยาเขตจังหวัดระยอง  
2557  
เพชรจันทรา (ตัวแทนนักศึกษารองนายกนิสิตนักศึกษาฝ่ายกิจกรรม)  
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
2563  
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-มีนาคม-2564  
-จนถึงวันสุดท้าย :
28-กุมภาพันธ์-2565  
ตำแหน่ง 1 :
นักศึกษาฝึกสอน  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
-  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
จบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-พฤษภาคม-2565  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 2 :
ครูประจำชั้น/ครูประจำวิชาภาษาอังกฤษ  
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
N/A  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
 
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
การศึกษาไทยมีการใช้การจัดการเรียนการสอนที่หลายรูปแบบ เงื่อนไขและข้อจำกัดในการจัดการเรียนรู้ของแต่ละสถานศึกษามีความแตกต่างกัน ดังนั้นครูจึงมีส่วนสำคัญอย่างนิ่งในการพัฒนาการศึกษา เช่น ออกแบบการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม สื่อ ให้เหมาะสมกับผู้เรียน เพื่อให้สามารถพัฒนาผู้เรียนและพัฒนาการศึกษาไทยให้ดียิ่งขึ้นไป 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
สภาพสังคมไทยในปัจจุบัน ผู้คนมีการปรับเปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิตไปจากเดิมบ้าง เนื่องจาก การระบาดของ COVID-19 ทำให้พฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันเปลี่ยนไป รวมถึงส่งผลต่อวิถีประเพณี การจัดกิจกรรมตามเทศกาลต่างๆ รูปแบบการจัดเทศกาลเปลี่ยนแปลงไป  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
สำหรับการเป็นครู พื้นฐานที่ควรมีคือการให้ผู้คนสามารถพบปะเข้าหาเราได้อย่างไม่มีความกังวลใจ มีความเฟรนด์ลี่ แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีความน่านับถือในตัวเองด้วย ต้องมีการวางแผนในการทำงาน รวมถึงต้องสามารถถ่ายทอดความรู้ที่ตัวเองมีให้แก่ผู้อื่นได้