ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูวิทยาศาสตร์  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
15,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
07-ธันวาคม-2541  
อายุ :
23  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
วิทยาศาสตร์ 
วิชาเอก :
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
เกรดเฉลี่ย :
3.33 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
ดี  
ดี  
พอใช้  
พอใช้  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดีมาก  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
พอใช้  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
ดี  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
พอใช้  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
พอใช้  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ดี  
6.2 Web based Application
ดี  
6.3 Mobile Application
ดี  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ไม่ได้เลย  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ดี  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
จัดบอร์ด,ทำสื่อการสอน,รำไทย,เต้น  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
ได้ผ่านการปฏิบัติการสอน  
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี  
2565  
เป็นผู้ช่วยวิทยากรกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์  
โรงเรียนท่าเรือนิตยานุกูล  
2562  
เข้าร่วมโครงการจิตอาสาเยียวยาโควิด  
โรงเรียนชุบศร  
2563  
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
24-พฤษภาคม-2564  
-จนถึงวันสุดท้าย :
31-มีนาคม-2565  
ตำแหน่ง 1 :
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
-  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
 
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
การศึกษาไทยในตอนนี้อยู่ในช่วงที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การเรียนการสอนในรูปแบบเดิมเป็นไปได้ยาก หน่วยงานต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องรวมทั้งคุณครูจะต้องหาวิธีหรือแนวทางการสอนในรูปแบบใหม่ที่อำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนมากที่สุด โดยจะต้องคำนึงถึงข้อจำกัด ความพร้อมของนักเรียนแต่ละคนว่ามีความพร้อมมากเพียงใด  
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
ในปัจจุบันนี้ทุกคนในสังคมมีการปรับตัวและเริ่มคุ้นชินกับการใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ มีการวางแผนใช้ชีวิตมากขึ้น เพราะข้าวของที่ใช้ในชีวิตประจำวันมีการขึ้นราคาไม่ว่าจะเป็นค่าไฟ ค่าน้ำมัน ค่าอาหารซึ่งยังสวนทางกับรายได้ บางครอบครัวก็ยังพอกินพอใช้ บางครอบครัวอาจจะยังไม่พอ ซึ่งปัญหาที่รายได้ไม่พอต่อการดำรงชีวิต เป็นปัญหาหลักที่ส่งผลกระทบไปอีกหลายๆด้าน  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
การที่ครูเป็นกัลยานิมิตรที่ดีกับเด็กจะส่งทำให้บรรยากาศในการเรียนการสอนนั้นมีความสนุกสนาน ผ่อนคลาย นักเรียนกล้าพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กับคุณครูและเพื่อนๆในชั้นเรียนส่งผลให้นักเรียนได้พูดคุยกันมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดสนิทสนมกันมากยิ่งขึ้นจนเป็นกัลยานิมิตรที่ดีต่อกั นอกจากการสร้างบรรยากาศในการเรียนแล้ววิธีการสอนของครูนั้นก็ต้องใช้หลักการของเหตุและผลด้วย ให้นักเรียนได้รู้จักการคิดวิเคราะห์ถึงความสมเหตุสมผลได้ด้วยตนเอง