ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์, ชีววิทยา  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
18,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
15-กรกฎาคม-2538  
อายุ :
26  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาโท  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
อื่นๆ 
วิชาเอก :
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
เกรดเฉลี่ย :
3.88 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ไม่มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดี  
อังกฤษ
พอใช้  
พอใช้  
ดี  
พอใช้  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดีมาก  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
ไม่ได้เลย  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
พอใช้  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
พอใช้  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ไม่ได้เลย  
6.2 Web based Application
ไม่ได้เลย  
6.3 Mobile Application
พอใช้  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
พอใช้  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
พอใช้  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
1) สามารถใช้โปรแกรมวิเคราะห์ SPSS และ PC-ORD สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลและนำมาสรุปผลได้ในระดับดี 2) สามารถใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ เครื่อง spectrophotometer กล้องจุลทรรศน์แบบ stereo และ optical ได้เป็นอย่างดี  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
รองชนะเลิศการประกวดเทพีสงกรานต์ประจำปี 2558  
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
2558  
นำเสนอผลงานในหัวข้อ “Intertidal polychaete of Klong Kone and Laem Yai mangrove estuaries, Inner Gulf of Thailand” ในงานประชุมวิชาการ 8th International Fisheries Symposium (IFS 2018) จังหวัดสงขลา ประเทศไทย (Oral)  
งานประชุมวิชาการ 8th International Fisheries Symposium (IFS 2018) จังหวัดสงขลา ประเทศไทย  
2561  
นำเสนอผลงานในหัวข้อ "Crustaceans in Mangrove Forest at Klong Kone and Laem Yai,Samut Songkhram Province” ในงานการประชุมวิชาการป่าไม้ประจำปี 2561 จังหวัดกรุงเทพมหานคร (Poster)  
งานการประชุมวิชาการป่าไม้ประจำปี 2561 จังหวัดกรุงเทพมหานคร  
2561  
ตีพิมพ์ผลงานวิชาการหัวข้อ “Life Cycle and Larval Feeding Habits of Macrostemum indistinctum Banks 1911 (Trichoptera: Hydropsychidae) in the Stream Flows into Krasiow Reservoir, Thailand” ในวารสาร Journal of Food Health and Bioenvironmental Science ปีที่ 13(3) หน้า 32-39  
วารสาร Journal of Food Health and Bioenvironmental Science  
2563  
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
17-มกราคม-2565  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 1 :
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
N/A  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
 
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-สิงหาคม-2561  
-จนถึงวันสุดท้าย :
31-พฤษภาคม-2562  
ตำแหน่ง 2 :
ผู้ช่วยอาจารย์ให้ห้องปฏิบัติการชีววิทยา (ระหว่างศึกษา)  
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
N/A  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
ครบกำหนดทุนทำงาน  
 
3 )
ชื่อสถานประกอบการ 3 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-สิงหาคม-2559  
-จนถึงวันสุดท้าย :
31-พฤษภาคม-2561  
ตำแหน่ง 3 :
ผู้ช่วยอาจารย์ในห้องปฏิบัติการสัตววิทยา (ระหว่างศึกษา)  
เงินเดือนสุดท้าย 3 :
N/A  
สาเหตุที่ลาออก 3 :
ครบกำหนดทุนทำงาน  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
ข้าพเจ้ามองว่าการศึกษาของไทยในภาพรวมนั้นค่อนข้างมีปัญหา การศึกษาที่ดียังมีความเข้าไม่ถึงพื้นที่บางส่วน บางครอบครัวที่สร้างความกดดันให้ลูกให้ปฏิบัติตามที่ตนต้องการ ไม่ได้ถามถึงความต้องการของเด็ก นอกจากนี้ยังรวมถึงครูที่ต้องทำผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะทำให้ครูสนใจทำผลงานวิชาการมากกว่าการสอน และยังมีอีกหลากหลายสาเหตุที่ส่งผลให้การศึกษาไทยพัฒนาได้ช้า ดิฉันมองว่าหากทุกฝ่ายมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนาโครงสร้างการศึกษาไทย ก็อาจจะส่งผลให้การศึกษาไทยมีการพัฒนามากกว่านี้ 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
ปัจจุบันมีปัญหาเกิดขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านสภาพแวดล้อมหรือปัญหาทางสังคมจึงทำให้การแข่งขันกันเองเกิดขึ้นกับสังคมไทยในปัจจุบัน ทำให้คนไทยมีความเครียดมากขึ้นและมีความคิดที่เปลี่ยนไปจากสมัยก่อน ทั้งยังเกิดการแข่งขันในสังคมปัจจุบันกันค่อนข้างสูง จึงทำให้คนมีแรงกดดันและเกิดเป็นปัญหาขัดแย้งต่อกันความเห็นแก่ตัวของคนที่เกิดขึ้นกับหลายๆ สังคม ซึ่งคนไทยลืมเรื่องของความมีน้ำใจและความให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อยากให้คนในสังคมนั้นมีน้ำใจรู้จักการให้อภัย รู้จักการแบ่งปันเพราะถ้าคนปัจจุบันเรามัวแต่ให้ความสนใจแต่วัตถุนิยมสังคมก็จะเสื่อมลงเรื่อยๆ  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :